Lab members

Current lab members

Lucas Carey
Lucas Carey PI (CV)
Zhisheng Jiang  (姜智胜)
Zhisheng Jiang (姜智胜) PhD student
Jia Xihua (贾熙华) Technician
Xiuyun Chai 柴秀云
Xiuyun Chai (柴秀云) Lab Manager
Saad Khan Researcher
Saad Khan Researcher
your photo here -- we're looking for students & postdocs
your photo here -- we're looking for students & postdocs

Sarah Chen (陈淑华) Bioinformatician
Sarah Chen (陈淑华) Bioinformatician
 江文宏 Wenhong Jiang
Wenhong Jiang (江文宏) PhD student
Ping Li (李萍) Technician
Ping Li (李萍) Technician