Annual Symposium Home > Activities > Annual Symposium
2012 CQB Annual Symposium


"2012 CQB Annual Symposium" Schedule

 

Time11 July, 2012, 9:00-20:00

VenueChemistry Building, Room A 204-206 Academic Hall9:00-17:50

Chemistry Building, Room A 104-106 Multi-Function Hall (18:00-20:00

Scheduling

9:00-9:05  Opening ceremony speech, prof. Luhua Lai, Executive Deputy Director

9:05-9:25  Work report of CQB, prof. Chao Tang, Director

9:25-11:45  Invited report section, Xin Wang, Host

9:25-10:05  Academic report 1, prof. Daochun Kong (School of Life Sciences)

10:05-10:25  Tea break

10:25-11:05  Academic report 2, prof. Ruiping Xiao (Institute of Molecular Medicine)

11:05-11:45  Academic report 2, prof. Yi Rao (School of Life Sciences)

13:30-17:50   Work progress presentation of graduates

17:40-17:50  Closing ceremony speech, prof. Qi Ouyang, Deputy Director

18:00-20:00  Poster section (Buffet dinar), Xin Wang, Yishu Wang, Host

20:00  the Award Ceremony of CQB scholarship, Jianfeng Pei, Associate Professor, Host

  

Work progress presentation of graduates:

13:30-14:35  Section 1, prof. Minghua Deng, Host

1 13:30-13:35  Haoqian Zhang

2 13:35-13:40  Guangwei Si

3 13:40-13:45  Yishu Wang

4 13:45-13:50  Fugui Wang

5 13:50-13:55  Daqi Yu

6 13:55-14:00  Yao Zhao

7 14:00-14:05  Ziwei Dai

8 14:05-14:10  Shuangyu Bi

9 14:10-14:15  Jiangtao Guo

10 14:15-14:20  Ding Dai

 14:20-14:35  Break

14:35-15:40  Section 2, prof. Huaiqiu ZHu, Host

11 14:35-14:40  Fan Jin

12 14:40-14:45  Qi Liu

13 14:45-14:50  Yongchu Liu

14 14:50-14:55  Yiran Wu

15 14:55-15:00  Xianfeng Ping

16 15:00-15:05  Xiangdan Jiang

17 15:05-15:10  Tan Qin

18 15:10-15:15  Kaosheng Lv

19 15:15-15:20  Xianjie Kang

20 15:20-15:25  Lingli Jiang

 15:25-15:40  Break

15:40-16:45  Section3, Jianfeng Pei, Associate Professor, Host

 21 15:40-15:45  Qian Wang

 22 15:45-15:50  Binbin Lai

23 15:50-15:55  Chen Yu

24 15:55-16:00  Naifang Su

25 16:00-16:05  Dong Xi

26 16:05-16:10  Wei Yang

27 16:10-16:15  Yaxia Yuan

28 16:15-16:20  Pengli Zheng

29 16:20-16:25  Ning Yin

30 16:25-16:30  Xin Wang

 16:30-16:45  Break

16:45-17:40 Section3, Zhirong Liu, Associate Professor, Host

31 16:45-16:50  Ning Huang

32 16:50-16:55  Qi Shen

33 16:55-17:00  Bin Shao

34 17:00-17:05  Cheng Zhu

35 17:05-17:10  Hu Meng

36 17:10-17:15  Longshu Yang

37 17:15-17:20  Hui Feng

38 17:20-17:25  Jia Chen

39 17:25-17:30  Kai Song

40 17:30-17:35  Yongqiang Jia

41 17:35-17:40  Shan He