English  |  BBS  |  Mail  |   中心历  |   会场预定

 

302会议室预订情况会议室管理规定


预订会议室请提前与姜萍萍老师联系,联系电话:62759595


日期

 

上午(8:00-12:00)

下午(12:00-17:00)

晚上(17:00-21:00)

2018年6月11

星期一

 

毛有东老师组会 

 来老师组会

2018年6月12

星期二

 

 

2018年6月13

星期三

 

 

 

2018年6月14

星期四

 

 

 

2018年6月15

星期五

 

学术沙龙

 

2018年6月16

星期六

 

 

 

2018年6月17

星期日

 

 

 

日期

 

上午(8:00-12:00)

下午(12:00-17:00)

晚上(17:00-21:00)

2018年6月18

星期一

 

毛有东老师组会 

 来老师组会

2018年6月19

星期二

 

毛有东老师组会 

 

2018年6月20

星期三

赵宇轩组讨论 

  

 

2018年6月21

星期四

 

 

2018年6月22

星期五

 

学术沙龙

 

2018年6月23

星期六

 

 

2018年6月24

星期日

 

 

 

日期

 

上午(8:00-12:00)

下午(12:00-17:00)

晚上(17:00-21:00)

2018年6月25

星期一

 

毛有东老师组会

来老师组会 

2018年6月26

星期二

 

 

2018年6月27

星期三

 

李方廷老师组会

2018年6月28

星期四

生物信息学课程讨论 

 

 

2018年6月29

星期五

 

学术沙龙

 

2018年6月30

星期六

 

 

 

2018年7月1

星期日

 

IGM讨论 

 

日期

 

上午(8:00-12:00)

下午(12:00-17:00)

晚上(17:00-21:00)

2018年7月2

星期一

 

毛有东老师组会 

来老师组会 

2018年7月3

星期二

 

 

 

2018年7月4

星期三

 

  

 

2018年7月5

星期四

 

2018年7月6

星期五

 

学术沙龙

 

2018年7月7

星期六

 

 

 

2018年7月8

星期日

 

 

日期

 

上午(8:00-12:00)

下午(12:00-17:00)

晚上(17:00-21:00)

2018年7月9

星期一

毛有东老师组会 

 来老师组会

2018年7月10

星期二

 

 

2018年7月11

星期三

 

 

2018年7月12

星期四

 

 

2018年7月13

星期五

 

学术沙龙