English  |  BBS  |  Mail  |   中心历  |   会场预定

 

302会议室预订情况会议室管理规定


预订会议室请提前与姜萍萍老师联系,联系电话:62759595


日期

 

上午(8:00-12:00)

下午(12:00-17:00)

晚上(17:00-21:00)

2017年7月10

星期一

 

 

 来老师组会

2017年7月11

星期二

 

 

2017年7月12

星期三

 

 

张剑寒小组讨论 

2017年7月13

星期四

 

 

 

2017年7月14

星期五

 

学术沙龙

 

2017年7月15

星期六

 

 

 

2017年7月16

星期日

 

 

 

日期

 

上午(8:00-12:00)

下午(12:00-17:00)

晚上(17:00-21:00)

2017年7月17

星期一

 

 

 来老师组会

2017年7月18

星期二

 

 

 

2017年7月19

星期三

 

 

张剑寒小组讨论 

2017年7月20

星期四

 

 

2017年7月21

星期五

 

宋晨老师组会

 

2017年7月22

星期六

李方廷老师组讨论 

 

 

2017年7月23

星期日

 

 

 

日期

 

上午(8:00-12:00)

下午(12:00-17:00)

晚上(17:00-21:00)

2017年7月24

星期一

 

 

来老师组会 

2017年7月25

星期二

 

 

 

2017年7月26

星期三

 

 

张剑寒小组讨论

2017年7月27

星期四

 

 

 

2017年7月28

星期五

 

学术沙龙

 

2017年7月29

星期六

 

 

 

2017年7月30

星期日

 

 

 

日期

 

上午(8:00-12:00)

下午(12:00-17:00)

晚上(17:00-21:00)

2017年7月31

星期一

 

 

来老师组会 

2017年8月1

星期二

 

 

 

2017年8月2

星期三

 

 

张剑寒小组讨论 

2017年8月3

星期四

 

 

2017年8月4

星期五

 

宋晨老师组会

 

2017年8月5

星期六

 

 

 

2017年8月6

星期日

 

 

 

日期

 

上午(8:00-12:00)

下午(12:00-17:00)

晚上(17:00-21:00)

2017年8月7

星期一

 

宋晨老师组组会 

 来老师组会

2017年8月8

星期二

 

李方廷老师组讨论

 

2017年8月9

星期三

 

 张剑寒小组讨论

2017年8月10

星期四

 

 

2017年8月11

星期五

 

学术沙龙