English  |  BBS  |  Mail  |   中心历  |   会场预定

 

302会议室预订情况会议室管理规定


预订会议室请提前与姜萍萍老师联系,联系电话:62759595


日期

 

上午(8:00-12:00)

下午(12:00-17:00)

晚上(17:00-21:00)

2017年9月4

星期一

 

李方廷老师组讨论 

 来老师组会

2017年9月5

星期二

 

 

2017年9月6

星期三

 

 

张剑寒小组讨论 

2017年9月7

星期四

 

 

 

2017年9月8

星期五

 

学术沙龙

 

2017年9月9

星期六

 

 

 

2017年9月10

星期日

 

 

 

日期

 

上午(8:00-12:00)

下午(12:00-17:00)

晚上(17:00-21:00)

2017年9月11

星期一

 

 

 来老师组会

2017年9月12

星期二

 

 

 

2017年9月13

星期三

 

 

张剑寒小组讨论 

2017年9月14

星期四

 

 

2017年9月15

星期五

 

宋晨老师组会

 

2017年9月16

星期六

李方廷老师组讨论 

 

 

2017年9月17

星期日

 

 

 

日期

 

上午(8:00-12:00)

下午(12:00-17:00)

晚上(17:00-21:00)

2017年9月18

星期一

 

宋晨老师面试博士生 

来老师组会 

2017年9月19

星期二

 

 

 

2017年9月20

星期三

 

来鲁华老师与孙之荣、邓海腾老师讨论 

张剑寒小组讨论

2017年9月21

星期四

 

 

 

2017年9月22

星期五

 

学术沙龙

 

2017年9月23

星期六

 

 

 

2017年9月24

星期日

 

 

 

日期

 

上午(8:00-12:00)

下午(12:00-17:00)

晚上(17:00-21:00)

2017年9月25

星期一

 

 

来老师组会 

2017年9月26

星期二

 

 

 

2017年9月27

星期三

 

 

张剑寒小组讨论 

2017年9月28

星期四

 

 

2017年9月29

星期五

 

宋晨老师组会

 

2017年9月30

星期六

 

 

 

2017年10月1

星期日

 

 

 

日期

 

上午(8:00-12:00)

下午(12:00-17:00)

晚上(17:00-21:00)

2017年10月2

星期一

 

 

 来老师组会

2017年10月3

星期二

 

 

2017年10月4

星期三

 

 张剑寒小组讨论

2017年10月5

星期四

 

 

2017年10月6

星期五

 

学术沙龙