2022年发表论文


The 2022 generation.

Mautin Barry-Hundeyin, Jian Carrot-Zhang, Talya Dayton, Shila Ghazanfar, Lillian M. Guenther, Diu T. T. Nguyen, Jason R. Pitarresi, Sheerien Rajput, Naiara Santana-Codina, Tanaya Shree, Zexian Zeng, and Ying Zhang .

Nat Cancer, 2022. 3(12): p. 1426-1431 .  [Html]


The landscape of aging.

Yusheng Cai, Wei Song, Jiaming Li, Ying Jing, Chuqian Liang, Liyuan Zhang, Xia Zhang, Wenhui Zhang, Beibei Liu, Yongpan An, Jingyi Li, Baixue Tang, Siyu Pei, Xueying Wu, Yuxuan Liu, Cheng-Le Zhuang, Yilin Ying, Xuefeng Dou, Yu Chen, Fu-Hui Xiao, Dingfeng Li, Ruici Yang, Ya Zhao, Yang Wang, Lihui Wang, Yujing Li, Shuai Ma, Si Wang, Xiaoyuan Song, Jie Ren, Liang Zhang, Jun Wang, Weiqi Zhang, Zhengwei Xie, Jing Qu, Jianwei Wang, Yichuan A. Xiao, Ye Tian, Gelin Wang, Ping Hu, Jing Ye, Yu Sun, Zhiyong Mao, Qing-Peng Kong, Qiang Liu, Weiguo Zou, Xiao-Li Tian, Zhixiong Xiao, Yong Liu, Jun-Ping Liu, Moshi Song, Jing-Dong J. Han, and Guang-Hui Liu .

Science China-Life Sciences, 2022. 65(12): p. 2354-2454 .  [Html]


Modeling Bacterial Flagellar Motor With New Structure Information: Rotational Dynamics of Two Interacting Protein Nano-Rings.

Yuansheng Cao, Tairan Li, and Yuhai Tu .

Frontiers in Microbiology, 2022. 13.  [Html]


Statistical Methods for Microbiome Compositional Data Network Inference: A Survey.

Liang Chen, Hui Wan, Qiuyan He, Shun He, and Minghua Deng .

Journal of Computational Biology, 2022a. 29(7): p. 704-723 .  [Html]


Escape steering by cholecystokinin peptidergic signaling.

Lili Chen, Yuting Liu, Pan Su, Wesley Hung, Haiwen Li, Ya Wang, Zhongpu Yue, Ming-Hai Ge, Zheng-Xing Wu, Yan Zhang, Peng Fei, Li-Ming Chen, Louis Tao, Heng Mao, Mei Zhen, and Shangbang Gao .

Cell Reports, 2022b. 38(6).  [Html]


Differences in action potential propagation speed and axon initial segment plasticity between neurons from Sprague-Dawley rats and C57BL/6 mice.

Zhiya Chen, Luxin Peng, Mengdi Zhao, Yu Li, Mochizuki Takahiko, Louis Tao, Peng Zou, and Yan Zhang .

Zoological Research, 2022c. 43(4): p. 615-633 .  [Html]


LGR4 cooperates with PrPc to endow the stemness of colorectal cancer stem cells contributing to tumorigenesis and liver metastasis.

Qi Cheng, Hao Zheng, Ming Li, Hongyi Wang, Xiaoxiao Guo, Zhibo Zheng, Chuyan Chen, Jinming Liu, Tiancheng Zhan, Zhaowei Li, Hao Wu, Jingdong Han, Lei Liu, Tieshan Tang, Quan Chen, and Lei Du .

Cancer Letters, 2022a. 540.  [Html]


Rare variant association tests for ancestry-matched case-control data based on conditional logistic regression.

Shanshan Cheng, Jingjing Lyu, Xian Shi, Kai Wang, Zengmiao Wang, Minghua Deng, Baoluo Sun, and Chaolong Wang .

Briefings in Bioinformatics, 2022b. 23(2).  [Html]


Prediction of liquid-liquid phase separating proteins using machine learning.

Xiaoquan Chu, Tanlin Sun, Qian Li, Youjun Xu, Zhuqing Zhang, Luhua Lai, and Jianfeng Pei .

Bmc Bioinformatics, 2022. 23(1).  [Html]


Discovery of 2-(furan-2-ylmethylene)hydrazine-1-carbothioamide derivatives as novel inhibitors of SARS-CoV-2 main protease.

Xiaodong Dou, Qi Sun, Guofeng Xu, Yameng Liu, Caifang Zhang, Bingding Wang, Yangbin Lu, Zheng Guo, Lingyu Su, Tongyu Huo, Xinyi Zhao, Chen Wang, Zhongtian Yu, Song Song, Liangren Zhang, Zhenming Liu, Luhua Lai, and Ning Jiao .

European Journal of Medicinal Chemistry, 2022. 238.  [Html]


Human pluripotent stem-cell-derived islets ameliorate diabetes in non-human primates.

Yuanyuan Du, Zhen Liang, Shusen Wang, Dong Sun, Xiaofeng Wang, Soon Yi Liew, Shuaiyao Lu, Shuangshuang Wu, Yong Jiang, Yaqi Wang, Boya Zhang, Wenhai Yu, Zhi Lu, Yue Pu, Yun Zhang, Haiting Long, Shanshan Xiao, Rui Liang, Zhengyuan Zhang, Jingyang Guan, Jinlin Wang, Huixia Ren, Yanling Wei, Jiaxu Zhao, Shicheng Sun, Tengli Liu, Gaofan Meng, Le Wang, Jiabin Gu, Tao Wang, Yinan Liu, Cheng Li, Chao Tang, Zhongyang Shen, Xiaozhong Peng, and Hongkui Deng .

Nature Medicine, 2022. 28(2): p. 272-+ .  [Html]


Sialylated IgG in epithelial cancers inhibits antitumor function of T cells via Siglec-7.

Tianrui Fan, Qinyuan Liao, Yang Zhao, Hui Dai, Shiyu Song, Tianhui He, Zihan Wang, Jing Huang, Zexian Zeng, Hongyan Guo, Haizeng Zhang, and Xiaoyan Qiu .

Cancer Science, 2022.  [Html]


VirionFinder: Identification of Complete and Partial Prokaryote Virus Virion Protein From Virome Data Using the Sequence and Biochemical Properties of Amino Acids (vol 12, 615711, 2021).

Zhencheng Fang, and Hongwei Zhou .

Frontiers in Microbiology, 2022. 12.  [Html]


Space-variant Shack-Hartmann wavefront sensing based on affine transformation estimation.

Fan Feng, Chen Liang, Dongdong Chen, Ke Du, Runjia Yang, Chang Lu, Shumin Chen, Liangyi Chen, Louis I. Tao, and Heng Mao .

Appl Optics, 2022. 61(32): p. 9342-9349 .  [Html]


Pinpointing Cancer Sub-Type Specific Metabolic Tasks Facilitates Identification of Anti-cancer Targets.

Shuaishi Gao, Ziwei Dai, Hanyu Xu, and luhua Lai .

Front Med-Lausanne, 2022a. 9.  [Html]


Dynamically modeling the effective range of IL-2 dosage in the treatment of systemic lupus erythematosus.

Xin Gao, Jing He, Xiaolin Sun, and Fangting Li .

iScience, 2022b. 25(9): p. 104911 .  [Html]


A conserved module in the formation of moss midribs and seed plant axillary meristems.

Yanhua Ge, Yi Gao, Yuling Jiao, and Ying Wang .

Sci Adv, 2022. 8(46): p. eadd7275 .  [Html]


Spatiotemporal imaging clarifies leaf primordium patterning.

Chunmei Guan, and Yuling Jiao .

Trends in Plant Science, 2022. 27(12): p. 1196-1198 .  [Html]


Coactivation of antagonistic genes stabilizes polarity patterning during shoot organogenesis.

Chunmei Guan, Lingxia Qiao, Yuanyuan Xiong, Lei Zhang, and Yuling Jiao .

Science Advances, 2022a. 8(23).  [Html]


Delineating the mechanisms and design principles of Caenorhabditis elegans embryogenesis using in toto high-resolution imaging data and computational modeling.

Guoye Guan, Zhongying Zhao, and Chao Tang .

Comput Struct Biotec, 2022b. 20: p. 5500-5515 .  [Html]


Mitigating Host Burden of Genetic Circuits by Engineering Autonegatively Regulated Parts and Improving Functional Prediction.

Ying Guan, Xinmao Chen, Bin Shao, Xiangyu Ji, Yanhui Xiang, Guoqiang Jiang, Lina Xu, Zhanglin Lin, Qi Ouyang, and Chunbo Lou .

Acs Synthetic Biology, 2022c. 11(7): p. 2361-2371 .  [Html]


Integrated Traditional Chinese Medicine Improves Functional Outcome in Acute Ischemic Stroke: From Clinic to Mechanism Exploration With Gut Microbiota.

Qian Guo, Can Ni, Linjing Li, Mo Li, Xiaoqing Jiang, Li Gao, Huaiqiu Zhu, and Juexian Song .

Front Cell Infect Mi, 2022a. 12.  [Html]


The nonequilibrium mechanism of noise-enhanced drug synergy in HIV latency reactivation.

Xiaolu Guo, Tao Tang, Minxuan Duan, Lei Zhang, and Hao Ge .

Iscience, 2022b. 25(6).  [Html]


Cryo-EM Data Statistics and Theoretical Analysis of KaiC Hexamer.

Xu Han, Zhaolong Wu, Tian Yang, and Qi Ouyang .

Chinese Phys Lett, 2022a. 39(7).  [Html]


Elastic anisotropy in the reduced Landau-de Gennes model.

Yucen Han, Joseph Harris, Apala Majumdar, and Lei Zhang .

P Roy Soc a-Math Phy, 2022b. 478(2261).  [Html]


A near-complete assembly of an Arabidopsis thaliana genome.

Xueren Hou, Depeng Wang, Zhukuan Cheng, Ying Wang, and Yuling Jiao .

Mol Plant, 2022. 15(8): p. 1247-1250 .  [Html]


A NR2E1-interacting peptide of LSD1 inhibits the proliferation of brain tumour initiating cells.

Rong Hu, Umar Farook Shahul Hameed, Xiang Sun, Balakrishnan Shenbaga Moorthy, Wen Zhang, Philip D. Jeffrey, Li Zhou, Xin Ma, Fangjin Chen, Jianfeng Pei, Pankaj Giri, Yonggao Mou, Kunchithapadam Swaminathan, and Ping Yuan .

Cell Proliferat, 2022.  [Html]


Quantitative Analysis of Dynamic Allostery.

Qiaojing Huang, Luhua Lai, and Zhirong Liu .

Journal of Chemical Information and Modeling, 2022a. 62(10): p. 2538-2549 .  [Html]


The Regulatory Roles of Intrinsically Disordered Linker in VRN1-DNA Phase Separation.

Qiaojing Huang, Yanyan Wang, Zhirong Liu, and Luhua Lai .

International Journal of Molecular Sciences, 2022b. 23(9).  [Html]


C. elegans enteric motor neurons fire synchronized action potentials underlying the defecation motor program.

Jingyuan Jiang, Yifan Su, Ruilin Zhang, Haiwen Li, Louis Tao, and Qiang Liu .

Nature Communications, 2022a. 13(1).  [Html]


Global Meta-analysis of Airborne Bacterial Communities and Associations with Anthropogenic Activities.

Xiaoqing Jiang, Chunhui Wang, Jinyuan Guo, Jiaheng Hou, Xiao Guo, Haoyu Zhang, Jie Tan, Mo Li, Xin Li, and Huaiqiu Zhu .

Environmental Science & Technology, 2022b. 56(14): p. 9891-9902 .  [Html]


A spatiotemporal reconstruction of the C. elegans pharyngeal cuticle reveals a structure rich in phase-separating proteins.

Muntasir Kamal, Levon Tokmakjian, Jessica Knox, Peter Mastrangelo, Jingxiu Ji, Hao Cai, Jakub W. Wojciechowski, Michael P. Hughes, Kristof Takacs, Xiaoquan Chu, Jianfeng Pei, Vince Grolmusz, Malgorzata Kotulska, Julie D. Forman-Kay, and Peter J. Roy .

Elife, 2022. 11.  [Html]


Meta-Prism 2.0: Enabling algorithm and web server for ultra-fast, memory-efficient, and accurate analysis among millions of microbial community samples.

Kai Kang, Hui Chong, and Kang Ning .

Gigascience, 2022. 11.  [Html]


Computable early Caenorhabditis elegans embryo with a phase field model.

Xiangyu Kuang, Guoye Guan, Ming-Kin Wong, Luyan Chan, Zhongying Zhao, Chao Tang, and Lei Zhang .

Plos Computational Biology, 2022. 18(1).  [Html]


Tailoring Escherichia coli Chemotactic Sensing towards Cadmium by Computational Redesign of Ribose-Binding Protein.

Hengyi Li, Changsheng Zhang, Xi Chen, Hantian You, and Luhua Lai .

Msystems, 2022a. 7(1).  [Html]


A multicompartment mathematical model based on host immunity for dissecting COVID-19 heterogeneity.

Jianwei Li, Jianghua Wu, Jingpeng Zhang, Lu Tang, Heng Mei, Yu Hu, and Fangting Li .

Heliyon, 2022b. 8(5).  [Html]


Metabolic remodeling maintains a reducing environment for rapid activation of the yeast DNA replication checkpoint.

Lili Li, Jie Wang, Zijia Yang, Yiling Zhao, Hui Jiang, Luguang Jiang, Wenya Hou, Risheng Ye, Qun He, Martin Kupiec, Brian Luke, Qinhong Cao, Zhi Qi, Zhen Li, and Huiqiang Lou .

Embo Journal, 2022c. 41(4).  [Html]


Indirect reduction of Ralstonia solanacearum via pathogen helper inhibition.

Mei Li, Thomas Pommier, Yue Yin, Jianing Wang, Shaohua Gu, Alexandre Jousset, Joost Keuskamp, Honggui Wang, Zhong Wei, Yangchun Xu, Qirong Shen, and George A. Kowalchuk .

ISME J, 2022d. 16(3): p. 868-875 .  [Html]


More Positive or More Negative? Metagenomic Analysis Reveals Roles of Virome in Human Disease-Related Gut Microbiome.

Mo Li, Chunhui Wang, Qian Guo, Congmin Xu, Zhongjie Xie, Jie Tan, Shufang Wu, Peihong Wang, Jinyuan Guo, Zhencheng Fang, Shiwei Zhu, Liping Duan, Xiaoqing Jiang, and Huaiqiu Zhu .

Front Cell Infect Mi, 2022e. 12.  [Html]


A high throughput microfluidic system with large ranges of applied pressures for measuring the mechanical properties of single fixed cells and differentiated cells.

Xiao Li, Yiteng Jin, Jialin Shi, Xiaoqiang Sun, Qi Ouyang, and Chunxiong Luo .

Biomicrofluidics, 2022f. 16(3).  [Html]


Biophysical studies of cancer cells' traverse-vessel behaviors under different pressures revealed cells' motion state transition.

Xiao Li, Jialin Shi, Ziqing Gao, Jian Xu, Shujing Wang, Xin Li, Qi Ouyang, and Chunxiong Luo .

Sci Rep-Uk, 2022g. 12(1).  [Html]


Modeling the aging of protein condensates.

Jie Lin .

Phys Rev Res, 2022. 4(2).  [Html]


GeoPacker: A novel deep learning framework for protein side-chain modeling.

Jiale Liu, Changsheng Zhang, and Luhua Lai .

Protein Science, 2022a. 31(12).  [Html]


MYBL2 promotes proliferation and metastasis of bladder cancer through transactivation of CDCA3.

Wei Liu, Dexin Shen, Lingao Ju, Renjie Zhang, Wenzhi Du, Wan Jin, Kangping Xiong, Gang Wang, Kaiyu Qian, Yi Zhang, Yu Xiao, and Xinghuan Wang .

Oncogene, 2022b. 41(41): p. 4606-4617 .  [Html]


Neural feedback facilitates rough-to-fine information retrieval.

Xiao Liu, Xiaolong Zou, Zilong Ji, Gengshuo Tian, Yuanyuan Mi, Tiejun Huang, K. Y. Michael Wong, and Si Wu .

Neural Networks, 2022c. 151: p. 349-364 .  [Html]


Rapid Quantification of Polyhydroxyalkanoates Accumulated in Living Cells Based on Green Fluorescence Protein-Labeled Phasins: The qPHA Method.

Xu Liu, Dianjie Li, Xu Yan, Zonghao Zhang, Shuang Zheng, Jingpeng Zhang, Wuzhe Huang, Fuqing Wu, Fangting Li, and Guoqiang Chen .

Biomacromolecules, 2022d.  [Html]


Cross-species metabolomic analysis identifies uridine as a potent regeneration promoting factor.

Zunpeng Liu, Wei Li, Lingling Geng, Liang Sun, Qiaoran Wang, Yang Yu, Pengze Yan, Chuqian Liang, Jie Ren, Moshi Song, Qian Zhao, Jinghui Lei, Yusheng Cai, Jiaming Li, Kaowen Yan, Zeming Wu, Qun Chu, Jingyi Li, Si Wang, Chunyi Li, Jing-Dong J. Han, Reyna Hernandez-Benitez, Chang Shyh, Juan Carlos Izpisua Belmonte, Weiqi Zhang, Jing Qu, and Guang-Hui Liu .

Cell Discovery, 2022e. 8(1).  [Html]


Core Microbiota in the Rhizosphere of Heavy Metal Accumulators and Its Contribution to Plant Performance.

Jipeng Luo, Shaohua Gu, Xinyu Guo, Yuankun Liu, Qi Tao, Heping Zhao, Yongchao Liang, Samiran Banerjee, and Tingqiang Li .

Environmental Science & Technology, 2022.  [Html]


alpha-/gamma-Taxilin are required for centriolar subdistal appendage assembly and microtubule organization.

Dandan Ma, Fulin Wang, Rongyi Wang, Yingchun Hu, Zhiquan Chen, Ning Huang, Yonglu Tian, Yuqing Xia, Junlin Teng, and Jianguo Chen .

Elife, 2022. 11.  [Html]


Advances and applications of single-cell omics technologies in plant research.

Yajin Mo, and Yuling Jiao .

Plant J, 2022. 110(6): p. 1551-1563 .  [Html]


Distinct biological ages of organs and systems identified from a multi-omics study.

Chao Nie, Yan Li, Rui Li, Yizhen Yan, Detao Zhang, Tao Li, Zhiming Li, Yuzhe Sun, Hefu Zhen, Jiahong Ding, Ziyun Wan, Jianping Gong, Yanfang Shi, Zhibo Huang, Yiran Wu, Kaiye Cai, Yang Zong, Zhen Wang, Rong Wang, Min Jian, Xin Jin, Jian Wang, Huanming Yang, Jing-Dong J. Han, Xiuqing Zhang, Claudio Franceschi, Brian K. Kennedy, and Xun Xu .

Cell Reports, 2022. 38(10).  [Html]


Differential growth dynamics control aerial organ geometry.

Ziyuan Peng, Daniel Alique, Yuanyuan Xiong, Jinrong Hu, Xiuwei Cao, Shouqin Lu, Mian Long, Ying Wang, Krzysztof Wabnik, and Yuling Jiao .

Curr Biol, 2022. 32(22): p. 4854-4868 e4855 .  [Html]


Network design principle for robust oscillatory behaviors with respect to biological noise.

Lingxia Qiao, Zhibo Zhang, Wei Zhao, Ping Wei, and Lei Zhang .

Elife, 2022. 11.  [Html]


Pancreatic alpha and beta cells are globally phase-locked.

Huixia Ren, Yanjun Li, Chengsheng Han, Yi Yu, Bowen Shi, Xiaohong Peng, Tianming Zhang, Shufang Wu, Xiaojing Yang, Sneppen Kim, Liangyi Chen, and Chao Tang .

Nature Communications, 2022. 13(1).  [Html]


Whi5 is diluted and protein synthesis does not dramatically increase in pre-Start G1.

Kurt M. Schmoller, Michael C. Lanz, Jacob Kim, Mardo Koivomagi, Yimiao Qu, Chao Tang, Igor V. Kukhtevich, Robert Schneider, Fabian Rudolf, David F. Moreno, Marti Aldea, Rafael Lucena, and Jan M. Skotheim .

Molecular Biology of the Cell, 2022. 33(5).  [Html]


Deciphering the mechanism of processive ssDNA digestion by the Dna2-RPA ensemble.

Jiangchuan Shen, Yiling Zhao, Nhung T. Pham, Yuxi Li, Yixiang Zhang, Jonathan Trinidad, Grzegorz Ira, Zhi Qi, and Hengyao Niu .

Nature Communications, 2022a. 13(1).  [Html]


Scaling dictates the decoder structure.

Jingxiang Shen, Feng Liu, and Chao Tang .

Sci Bull, 2022b. 67(14): p. 1486-1495 .  [Html]


OsMADS58 Stabilizes Gene Regulatory Circuits during Rice Stamen Development.

Liping Shen, Feng Tian, Zhukuan Cheng, Qiang Zhao, Qi Feng, Yan Zhao, Bin Han, Yuhan Fang, Yanan Lin, Rui Chen, Donghui Wang, Wenfeng Sun, Jiaqi Sun, Hongyun Zeng, Nan Yao, Ge Gao, Jingchu Luo, Zhihong Xu, and Shunong Bai .

Plants-Basel, 2022c. 11(21).  [Html]


Two-Layered Microfluidic Devices for High-Throughput Dynamic Analysis of Synthetic Gene Circuits in E. coli.

Yanhong Sun, Fengyu Zhang, Lusi Li, Kaiyue Chen, Shujing Wang, Qi Ouyang, and Chunxiong Luo .

Acs Synthetic Biology, 2022a.  [Html]


Synthetic robust perfect adaptation achieved by negative feedback coupling with linear weak positive feedback.

Zhi Sun, Weijia Wei, Mingyue Zhang, Wenjia Shi, Yeqing Zong, Yihua Chen, Xiaojing Yang, Bo Yu, Chao Tang, and Chunbo Lou .

Nucleic Acids Research, 2022b. 50(4): p. 2377-2386 .  [Html]


An extra-clock ultradian brain oscillator sustains circadian timekeeping.

Min Tang, Lihui Cao, Tian Yang, Sixing Ma, Biyang Jing, Na Xiao, Shuang Xu, Kangrui Leng, Dong Yang, Mengtong Li, and Donggen Luo .

Science Advances, 2022a. 8(35).  [Html]


A Chimeric Conjugate of Antibody and Programmable DNA Nanoassembly Smartly Activates T Cells for Precise Cancer Cell Targeting.

Rui Tang, Yuhao Fu, Bo Gong, Yingying Fan, Honghui Wang, Yan Huang, Zhou Nie, and Ping Wei .

Angew Chem Int Edit, 2022b. 61(36).  [Html]


Dendritic Morphology Affects the Velocity and Amplitude of Back-propagating Action Potentials.

Wu Tian, Luxin Peng, Mengdi Zhao, Louis Tao, Peng Zou, and Yan Zhang .

Neuroscience Bulletin, 2022. 38(11): p. 1330-1346 .  [Html]


Coupling between DNA replication, segregation, and the onset of constriction in Escherichia coli.

Sriram Tiruvadi-Krishnan, Jaana Mannik, Prathitha Kar, Jie Lin, Ariel Amir, and Jaan Mannik .

Cell Reports, 2022. 38(12).  [Html]


scNAME: neighborhood contrastive clustering with ancillary mask estimation for scRNA-seq data.

Hui Wan, Liang Chen, and Minghua Deng .

Bioinformatics, 2022. 38(6): p. 1575-1583 .  [Html]


The transcriptional coactivator RUVBL2 regulates Pol II clustering with diverse transcription factors.

Hui Wang, Boyuan Li, Linyu Zuo, Bo Wang, Yan Yan, Kai Tian, Rong Zhou, Chenlu Wang, Xizi Chen, Yongpeng Jiang, Haonan Zheng, Fangfei Qin, Bin Zhang, Yang Yu, Chaopei Liu, Yanhui Xu, Juntao Gao, Zhi Qi, Wulan Deng, and Xiong Ji .

Nature Communications, 2022a. 13(1).  [Html]


Membrane contact probability: An essential and predictive character for the structural and functional studies of membrane proteins.

Lei Wang, Jiangguo Zhang, Dali Wang, and Chen Song .

Plos Computational Biology, 2022b. 18(3).  [Html]


Discovery of novel SARS-CoV-2 3CL protease covalent inhibitors using deep learning-based screen.

Liying Wang, Zhongtian Yu, Shiwei Wang, Zheng Guo, Qi Sun, and Luhua Lai .

Eur J Med Chem, 2022c. 244: p. 114803 .  [Html]


Polar auxin transport modulates early leaf flattening.

Qingqing Wang, Marco Marconi, Chunmei Guan, Krzysztof Wabnik, and Yuling Jiao .

Proc Natl Acad Sci U S A, 2022d. 119(50): p. e2215569119 .  [Html]


Environment-specificity and universality of the microbial growth law.

Qirun Wang, and Jie Lin .

Communications Biology, 2022. 5(1).  [Html]


CavitySpace: A Database of Potential Ligand Binding Sites in the Human Proteome.

Shiwei Wang, Haoyu Lin, Zhixian Huang, Yufeng He, Xiaobing Deng, Youjun Xu, Jianfeng Pei, and Luhua Lai .

Biomolecules, 2022e. 12(7).  [Html]


Drosulfakinin signaling modulates female sexual receptivity in Drosophila.

Tao Wang, Biyang Jing, Bowen Deng, Kai Shi, Jing Li, Baoxu Ma, Fengming Wu, and Chuan Zhou .

Elife, 2022f. 11.  [Html]


SAXS data modelling for the characterisation of ion tracks in polymers.

Xue Wang, Shankar Dutt, Christian Notthoff, Alexander Kiy, Pablo Mota-Santiago, Stephen T. Mudie, Maria E. Toimil-Molares, Feng Liu, Yugang Wang, and Patrick Kluth .

Physical Chemistry Chemical Physics, 2022g. 24(16): p. 9345-9359 .  [Html]


Ageing induces tissue-specific transcriptomic changes in Caenorhabditis elegans.

Xueqing Wang, Quanlong Jiang, Yuanyuan Song, Zhidong He, Hongdao Zhang, Mengjiao Song, Xiaona Zhang, Yumin Dai, Oezlem Karalay, Christoph Dieterich, Adam Antebi, Ligang Wu, Jing-Dong J. Han, and Yidong Shen .

Embo Journal, 2022h. 41(8).  [Html]


Improving bread wheat yield through modulating an unselected AP2/ERF gene.

Yuange Wang, Fei Du, Jian Wang, Ke Wang, Caihuan Tian, Xiaoquan Qi, Fei Lu, Xigang Liu, Xingguo Ye, and Yuling Jiao .

Nature Plants, 2022i. 8(8): p. 930-+ .  [Html]


Dihydromyricetin-Incorporated Multilayer Nanofibers Accelerate Chronic Wound Healing by Remodeling the Harsh Wound Microenvironment.

Zijian Wang, Wenjie You, Wang Wang, Weiqun Tian, Fangjin Chen, Yu Xiao, Yun Chen, and Xinghuan Wang .

Adv Fiber Mater, 2022j.  [Html]


Initial characterization of gap phase introduction in every cell cycle of C. elegans embryogenesis.

Ming-Kin Wong, Vincy Wing S. Ho, Xiaotai Huang, Luyan Chan, Dongying Xie, Runsheng Li, Xiaoliang Ren, Guoye Guan, Yiming Ma, Boyi Hu, Hong Yan, and Zhongying Zhao .

Front Cell Dev Biol, 2022. 10: p. 978962 .  [Html]


Robust network topologies for temperature-inducible bioswitches.

Di Wu, Hongli Wang, and Qi Ouyang .

Journal of Biological Engineering, 2022a. 16(1).  [Html]


Modulating gene regulation function by chemically controlled transcription factor clustering.

Jiegen Wu, Baoqiang Chen, Yadi Liu, Liang Ma, Wen Huang, and Yihan Lin .

Nature Communications, 2022b. 13(1).  [Html]


Profiling transcription factor activity dynamics using intronic reads in time-series transcriptome data.

Yan Wu, Lingfeng Xue, Wen Huang, Minghua Deng, and Yihan Lin .

Plos Computational Biology, 2022c. 18(1).  [Html]


Visualizing Conformational Space of Functional Biomolecular Complexes by Deep Manifold Learning.

Zhaolong Wu, Enbo Chen, Shuwen Zhang, Yinping Ma, and Youdong Mao .

International Journal of Molecular Sciences, 2022d. 23(16).  [Html]


A zero-sum game or an interactive frame? Iron competition between bacteria and humans in infection war.

Zhenchao Wu, Jiqi Shao, Jiajia Zheng, Beibei Liu, Zhiyuan Li, and Ning Shen .

Chinese Med J-Peking, 2022e. 135(16): p. 1917-1926 .  [Html]


Comparative respiratory tract microbiome between carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii colonization and ventilator associated pneumonia.

Tingting Xiao, Qian Guo, Yanzi Zhou, Ping Shen, Yuan Wang, Qiang Fang, Mo Li, Shuntian Zhang, Lihua Guo, Xiao Yu, Yulin Liao, Chunhui Wang, Xiaohui Chi, Xiaoyang Kong, Kai Zhou, Beiwen Zheng, Qixia Luo, Yunbo Chen, Huaiqiu Zhu, and Yonghong Xiao .

Frontiers in Microbiology, 2022. 13.  [Html]


Proteomic Mapping and Targeting of Mitotic Pericentriolar Material in Tumors Bearing Centrosome Amplification.

Bingteng Xie, Yang Pu, Fan Yang, Wei Chen, Wei Yue, Jihong Ma, Na Zhang, Yuening Jiang, Jiegen Wu, Yihan Lin, Xin Liang, Chu Wang, Peng Zou, and Mo Li .

Cancer Research, 2022a. 82(14): p. 2576-2592 .  [Html]


Uncovering the Dominant Motion Modes of Allosteric Regulation Improves Allosteric Site Prediction.

Juan Xie, Shiwei Wang, Youjun Xu, Minghua Deng, and Luhua Lai .

J Chem Inf Model, 2022b. 62(1): p. 187-195 .  [Html]


Advances and Challenges in De Novo Drug Design Using Three-Dimensional Deep Generative Models.

Weixin Xie, Fanhao Wang, Yibo Li, Luhua Lai, and Jianfeng Pei .

Journal of Chemical Information and Modeling, 2022c. 62(10): p. 2269-2279 .  [Html]


EI24 promotes cell adaption to ER stress by coordinating IRE1 signaling and calcium homeostasis.

Yiwei Xu, Jie Chen, Jianguo Chen, and Junlin Teng .

Embo Reports, 2022a. 23(3).  [Html]


MolMiner: You Only Look Once for Chemical Structure Recognition.

Youjun Xu, Jinchuan Xiao, Chia-Han Chou, Jianhang Zhang, Jintao Zhu, Qiwan Hu, Hemin Li, Ningsheng Han, Bingyu Liu, Shuaipeng Zhang, Jinyu Han, Zhen Zhang, Shuhao Zhang, Weilin Zhang, Luhua Lai, and Jianfeng Pei .

Journal of Chemical Information and Modeling, 2022b.  [Html]


AI-empowered integrative structural characterization of m(6)A methyltransferase complex.

Xuhui Yan, Kai Pei, Zeyuan Guan, Feiqing Liu, Junjun Yan, Xiaohuan Jin, Qiang Wang, Mengjun Hou, Chun Tang, and Ping Yin .

Cell Research, 2022. 32(12): p. 1124-1127 .  [Html]


Stem Cell Basis of Shoot Branching.

Tingting Yang, Yuling Jiao, and Ying Wang .

Plant Cell Physiol, 2022a.  [Html]


Receptor for advanced glycation end-products (RAGE) mediates phagocytosis in nonprofessional phagocytes.

Yan Yang, Guoyu Liu, Feng Li, Lucas B. Carey, Changjin Sun, Kaiping Ling, Hiroyuki Tachikawa, Morihisa Fujita, Xiaodong Gao, and Hideki Nakanishi .

Communications Biology, 2022b. 5(1).  [Html]


Chemical Pretreatment Activated a Plastic State Amenable to Direct Lineage Reprogramming.

Zhenghao Yang, Xiaochan Xu, Chan Gu, Alexander V. Nielsen, Guokai Chen, Fan Guo, Chao Tang, and Yang Zhao .

Frontiers in Cell and Developmental Biology, 2022c. 10.  [Html]


A Multiclassifier System to Identify and Subtype Congenital Adrenal Hyperplasia Based on Circulating Steroid Hormones.

Lei Ye, Zhiyun Zhao, Huixia Ren, Wencui Wang, Wenzhong Zhou, Sichang Zheng, Rulai Han, Jie Zhang, Haorong Li, Zhihan Wan, Chao Tang, Shouyue Sun, Weiqing Wang, and Guang Ning .

J Clin Endocr Metab, 2022a. 107(8): p. E3304-E3312 .  [Html]


Integrating a Far-Red Fluorescent Probe with a Microfluidic Platform for Super-Resolution Imaging of Live Erythrocyte Membrane Dynamics.

Zhiwei Ye, Wei Yang, Ying Zheng, Shujing Wang, Xiaodong Zhang, Haibo Yu, Shuangshuang Li, Chunxiong Luo, Xiaojun Peng, and Yi Xiao .

Angew Chem Int Edit, 2022b. 61(45).  [Html]


Constrained High-Index Saddle Dynamics for the Solution Landscape with Equality Constraints.

Jianyuan Yin, Zhen Huang, and Lei Zhang .

J Sci Comput, 2022. 91(2).  [Html]


Computing solution landscape of nonlinear space-fractional problems via fast approximation algorithm.

Bing Yu, Xiangcheng Zheng, Pingwen Zhang, and Lei Zhang .

J Comput Phys, 2022a. 468.  [Html]


Clustering CITE-seq data with a canonical correlation-based deep learning method.

Musu Yuan, Liang Chen, and Minghua Deng .

Frontiers in Genetics, 2022a. 13.  [Html]


Clustering single-cell multi-omics data with MoClust.

Musu Yuan, Liang Chen, and Minghua Deng .

Bioinformatics, 2022b.  [Html]


Cell-to-cell variability in inducible Caspase9-mediated cell death.

Yuan Yuan, Huixia Ren, Yanjun Li, Shanshan Qin, Xiaojing Yang, and Chao Tang .

Cell Death & Disease, 2022c. 13(1).  [Html]


Statistical and machine learning methods for spatially resolved transcriptomics data analysis.

Zexian Zeng, Yawei Li, Yiming Li, and Yuan Luo .

Genome Biology, 2022. 23(1).  [Html]


Global and gene-specific translational regulation in Escherichia coli across different conditions.

Di Zhang, Sophia Hsin-Jung Li, Christopher G. King, Ned S. Wingreen, Zemer Gitai, and Zhiyuan Li .

PLoS Comput Biol, 2022a. 18(10): p. e1010641 .  [Html]


Independent control of amplitude and period in a synthetic oscillator circuit with modified repressilator.

Fengyu Zhang, Yanhong Sun, Yihao Zhang, Wenting Shen, Shujing Wang, Qi Ouyang, and Chunxiong Luo .

Communications Biology, 2022b. 5(1).  [Html]


Microfluidic-Enabled Multi-Cell-Densities-Patterning and Culture Device for Characterization of Yeast Strains' Growth Rates under Mating Pheromone.

Jing Zhang, Wenting Shen, Zhiyuan Cai, Kaiyue Chen, Qi Ouyang, Ping Wei, Wei Yang, and Chunxiong Luo .

Chemosensors, 2022c. 10(4).  [Html]


3D chromatin structure changes during spermatogenesis and oogenesis.

Shiqiang Zhang, Wanyu Tao, and Jing-Dong J. Han .

Comput Struct Biotec, 2022d. 20: p. 2434-2441 .  [Html]


USP14-regulated allostery of the human proteasome by time-resolved cryo-EM.

Shuwen Zhang, Shitao Zou, Deyao Yin, Lihong Zhao, Daniel Finley, Zhaolong Wu, and Youdong Mao .

Nature, 2022e. 605(7910): p. 567-+ .  [Html]


KCNQ1OT1 promotes genome-wide transposon repression by guiding RNA-DNA triplexes and HP1 binding.

Xiaoli Zhang, Quanlong Jiang, Jiyang Li, Shiqiang Zhang, Yaqiang Cao, Xian Xia, Donghong Cai, Jiaqi Tan, Jiekai Chen, and Jing-Dong J. Han .

Nature Cell Biology, 2022f. 24(11): p. 1617-+ .  [Html]


Paired dCas9 design as a nucleic acid detection platform for pathogenic strains.

Yihao Zhang, Yu Wang, Luze Xu, Chunbo Lou, Qi Ouyang, and Long Qian .

Methods, 2022g. 203: p. 70-77 .  [Html]


Network rewiring and plasticity promotes synchronization of suprachiasmatic nucleus neurons.

Jiaxin Zhou, Hongli Wang, and Qi Ouyang .

Chaos, 2022a. 32(2).  [Html]


CTCF DNA-binding domain undergoes dynamic and selective protein-protein interactions.

Rong Zhou, Kai Tian, Jie Huang, Wenjia Duan, Hongye Fu, Ying Feng, Hui Wang, Yongpeng Jiang, Yuanjun Li, Rui Wang, Jiazhi Hu, Hanhui Ma, Xiong Ji, and Zhi Qi .

Iscience, 2022b. 25(9).  [Html]


Single cell RNA sequencing reveals differentiation related genes with drawing implications in predicting prognosis and immunotherapy response in gliomas.

Zijian Zhou, Jinhong Wei, Zeruo Yang, Yue Bao, Wenbo Jiang, Bin Lu, Weimin Wang, and Luo Li .

Sci Rep-Uk, 2022c. 12(1).  [Html]


An integrated microfluidic device for multiplexed imaging of spatial gene expression patterns of Drosophila embryos.

Hongchun Zhu, Wenting Shen, Chunxiong Luo, and Feng Liu .

Lab on a Chip, 2022. 22(21): p. 4081-4092 .  [Html]


Choreographing atomic motions of macromolecular machines in action: Towards dynamics-based drug discovery.

Shitao Zou, and Youdong Mao .

Clinical and Translational Medicine, 2022. 12(8).  [Html]


Towards a New Paradigm for Brain-inspired Computer Vision.

Xiaolong Zou, Tiejun Huang, and Si Wu .

Mach Intell Res, 2022. 19(5): p. 412-424 .  [Html]