2023年发表论文


A 3D Scalable Chamber-Array Chip for Digital LAMP.

Nan Rong, Kaiyue Chen, Jiqi Shao, Qi Ouyang, and Chunxiong Luo .

Anal Chem, 2023. 95(20): p. 7830-7838 . [Html]


The Aging Biomarker Consortium represents a new era for aging research in China.

Jie Ren, Moshi Song, Weiqi Zhang, Jian-Ping Cai, Feng Cao, Zhongwei Cao, Piu Chan, Chang Chen, Guobing Chen, Hou-Zao Chen, Jun Chen, Xiao-Chun Chen, Weimin Ci, Bi-Sen Ding, Qiurong Ding, Feng Gao, Shaorong Gao, Jing-Dong J. Han, Qi-Yang He, Kai Huang, Zhenyu Ju, Qing-Peng Kong, Ji Li, Jian Li, Jingyi Li, Xin Li, Baohua Liu, Feng Liu, Jun-Ping Liu, Lin Liu, Qiang Liu, Qiang Liu, Xingguo Liu, Yong Liu, Xianghang Luo, Shuai Ma, Xinran Ma, Zhiyong Mao, Jing Nie, Yaojin Peng, Jing Qu, Ruibao Ren, Weihong Song, Zhou Songyang, Liang Sun, Yi Eve Sun, Yu Sun, Mei Tian, Xiao-Li Tian, Ye Tian, Jianwei Wang, Shusen Wang, Si Wang, Wengong Wang, Xia Wang, Xiaoning Wang, Yan-Jiang Wang, Yunfang Wang, Catherine C. L. Wong, Andy Peng Xiang, Yichuan Xiao, Zhi-Xiong Xiao, Zhengwei Xie, Wei Xiong, Daichao Xu, Ze Yang, Jing Ye, Wei Yu, Rui Yue, Cuntai Zhang, Hongbo Zhang, Liang Zhang, Xinchao Zhang, Yong Zhang, Yun-Wu Zhang, Zhuohua Zhang, Tongbiao Zhao, Yuzheng Zhao, Zhongjun Zhou, Dahai Zhu, Weiguo Zou, Gang Pei, and Guang-Hui Liu .

Nat Med, 2023. 29(9): p. 2162-2165 . [Html]


Asymmetric conformations of cleaved HIV-1 envelope glycoprotein trimers in styrene-maleic acid lipid nanoparticles.

Kunyu Wang, Shijian Zhang, Eden P. P. Go, Haitao Ding, Wei Li Wang, Hanh T. T. Nguyen, John C. C. Kappes, Heather Desaire, Joseph Sodroski, and Youdong Mao .

Commun Biol, 2023. 6(1). [Html]


Biomarkers of aging.

Hainan Bao, Jiani Cao, Mengting Chen, Min Chen, Wei Chen, Xiao Chen, Yanhao Chen, Yu Chen, Yutian Chen, Zhiyang Chen, Jagadish K. Chhetri, Yingjie Ding, Junlin Feng, Jun Guo, Mengmeng Guo, Chuting He, Yujuan Jia, Haiping Jiang, Ying Jing, Dingfeng Li, Jiaming Li, Jingyi Li, Qinhao Liang, Rui Liang, Feng Liu, Xiaoqian Liu, Zuojun Liu, Oscar Junhong Luo, Jianwei Lv, Jingyi Ma, Kehang Mao, Jiawei Nie, Xinhua Qiao, Xinpei Sun, Xiaoqiang Tang, Jianfang Wang, Qiaoran Wang, Siyuan Wang, Xuan Wang, Yaning Wang, Yuhan Wang, Rimo Wu, Kai Xia, Fu-Hui Xiao, Lingyan Xu, Yingying Xu, Haoteng Yan, Liang Yang, Ruici Yang, Yuanxin Yang, Yilin Ying, Le Zhang, Weiwei Zhang, Wenwan Zhang, Xing Zhang, Zhuo Zhang, Min Zhou, Rui Zhou, Qingchen Zhu, Zhengmao Zhu, Feng Cao, Zhongwei Cao, Piu Chan, Chang Chen, Guobing Chen, Hou-Zao Chen, Jun Chen, Weimin Ci, Bi-Sen Ding, Qiurong Ding, Feng Gao, Jing-Dong J. Han, Kai Huang, Zhenyu Ju, Qing-Peng Kong, Ji Li, Jian Li, Xin Li, Baohua Liu, Feng Liu, Lin Liu, Qiang Liu, Qiang Liu, Xingguo Liu, Yong Liu, Xianghang Luo, Shuai Ma, Xinran Ma, Zhiyong Mao, Jing Nie, Yaojin Peng, Jing Qu, Jie Ren, Ruibao Ren, Moshi Song, Songyang Zhou, Yi Eve Sun, Yu Sun, Mei Tian, Shusen Wang, Si Wang, Xia Wang, Xiaoning Wang, Yan-Jiang Wang, Yunfang Wang, Catherine C. L. Wong, Andy Peng Xiang, Yichuan Xiao, Zhengwei Xie, Daichao Xu, Jing Ye, Rui Yue, Cuntai Zhang, Hongbo Zhang, Liang Zhang, Weiqi Zhang, Yong Zhang, Yun-Wu Zhang, Zhuohua Zhang, Tongbiao Zhao, Yuzheng Zhao, Dahai Zhu, Weiguo Zou, Gang Pei, Guang-Hui Liu, and Consortium Aging Biomarker .

Sci China Life Sci, 2023. [Html]


Biomarkers of aging for the identification and evaluation of longevity interventions.

Mahdi Moqri, Chiara Herzog, Jamie Biomarkers Aging Consortium, Jamie Justice, Daniel W. Belsky, Albert Higgins-Chen, Alexey Moskalev, Georg Fuellen, Alan A. Cohen, Ivan Bautmans, Martin Widschwendter, Jingzhong Ding, Alexander Fleming, Joan Mannick, Jing-Dong Jackie Han, Alex Zhavoronkov, Nir Barzilai, Matt Kaeberlein, Steven Cummings, Brian K. Kennedy, Luigi Ferrucci, Steve Horvath, Eric Verdin, Andrea B. Maier, Michael P. Snyder, Vittorio Sebastiano, Vadim N. Gladyshev, and J. R. Poganik .

Cell, 2023. 186(18): p. 3758-3775 . [Html]


Boosting wheat functional genomics via an indexed EMS mutant library of KN9204.

Dongzhi Wang, Yongpeng Li, Haojie Wang, Yongxin Xu, Yiman Yang, Yuxin Zhou, Zhongxu Chen, Yuqing Zhou, Lixuan Gui, Yi Guo, Chunjiang Zhou, Wenqiang Tang, Shuzhi Zheng, Lei Wang, Xiulin Guo, Yingjun Zhang, Fa Cui, Xuelei Lin, Yuling Jiao, Yuehui He, Junming Li, Fei He, Xigang Liu, and Jun Xiao .

Plant Commun, 2023. 4(4). [Html]


Bright and sensitive red voltage indicators for imaging action potentials in brain slices and pancreatic islets.

Yi Han, Junqi Yang, Yuan Li, Yu Chen, Huixia Ren, Ran Ding, Weiran Qian, Keyuan Ren, Beichen Xie, Mengying Deng, Yinghan Xiao, Jun Chu, and Peng Zou .

Sci Adv, 2023. 9(47): p. eadi4208 . [Html]


Calcium binding and permeation in TRPV channels: Insights from molecular dynamics simulations.

Chunhong Liu, Lingfeng Xue, and Chen Song .

J Gen Physiol, 2023. 155(12). [Html]


CavityPlus 2022 Update: An Integrated Platform for Comprehensive Protein Cavity Detection and Property Analyses with User-friendly Tools and Cavity Databases.

Shiwei Wang, Juan Xie, Jianfeng Pei, and Luhua Lai .

J Mol Biol, 2023. 435(14). [Html]


Cell signaling in the shoot apical meristem.

Ying Wang, and Yuling Jiao .

Plant Physiol, 2023. [Html]


Chryseochelins-structural characterization of novel citrate-based siderophores produced by plant protecting Chryseobacterium spp.

Karoline Rehm, Vera Vollenweider, Shaohua Gu, Ville-Petri Friman, Rolf Kuemmerli, Zhong Wei, and Laurent Bigler .

Metallomics, 2023. 15(3). [Html]


Clinical application of facial aging clocks.

Yiyang Wang, Kehang Mao, Haotian Zhai, and Jing-Dong Jackie Han .

Lancet Reg Health-W, 2023. 37. [Html]


Clustering single-cell multi-omics data with MoClust.

Musu Yuan, Liang Chen, and Minghua Deng .

Bioinformatics, 2023. 39(1). [Html]


Coevolution-based prediction of key allosteric residues for protein function regulation.

Juan Xie, Weilin Zhang, Xiaolei Zhu, Minghua Deng, Luhua Lai, and Shozeb Haider .

Elife, 2023. 12. [Html]


Collective motions of fish originate from balanced local perceptual interactions and individual stochastics.

Mingjie Jiang, Anyu Zhou, Runping Chen, Yuqin Yang, Hao Dong, and Wei Wang .

Phys Rev E, 2023. 107(2). [Html]


Condensation of STM is critical for shoot meristem maintenance and salt tolerance in Arabidopsis.

Xiuwei Cao, Qingwei Du, Yahe Guo, Ying Wang, and Yuling Jiao .

Molecular plant, 2023. 16(9): p. 1445-1459 . [Html]


Coupled oscillator cooperativity as a control mechanism in chronobiology.

Mathias S. Heltberg, Yuanxu Jiang, Yingying Fan, Zhibo Zhang, Malthe S. Nordentoft, Wei Lin, Long Qian, Qi Ouyang, Mogens H. Jensen, and Ping Wei .

Cell Syst, 2023. 14(5): p. 382-+ . [Html]


Deciphering a global source of non-genetic heterogeneity in cancer cells.

Jianhan Zhang, Xu Han, Liang Ma, Shuhui Xu, and Yihan Lin .

Nucleic Acids Res, 2023. 51(17): p. 9019-9038 . [Html]


Deciphering molecular mechanisms of phase separation in RNA biology by single-molecule biophysical technologies.

Yuchen Li, Mengmeng Xu, and Zhi Qi .

Acta Bioch Bioph Sin, 2023. 55(7): p. 1034-1041 . [Html]


Design of diversified chimeric antigen receptors through rational module recombination.

Wen Si, Ying-Yin Fan, Shi-Zhen Qiu, Xin Li, Er-Yi Wu, Jian-Qi Ju, Wen Huang, Hao-Peng Wang, and Ping Wei .

Iscience, 2023. 26(4). [Html]


Designing Cyclic-Constrained Peptides to Inhibit Human Phosphoglycerate Dehydrogenase.

Xiaoyu Qing, Qian Wang, Hanyu Xu, Pei Liu, and Luhua Lai .

Molecules, 2023. 28(17). [Html]


Determining subunit-subunit interaction from statistics of cryo-EM images: observation of nearest-neighbor coupling in a circadian clock protein complex.

Xu Han, Dongliang Zhang, Lu Hong, Daqi Yu, Zhaolong Wu, Tian Yang, Michael Rust, Yuhai Tu, and Qi Ouyang .

Nat Commun, 2023. 14(1): p. 5907-5907 . [Html]


Diffusion enhancement in bacterial cytoplasm through an active random force.

Lingyu Meng, Yiteng Jin, Yichao Guan, Jiayi Xu, and Jie Lin .

Phys Rev Res, 2023. 5(3). [Html]


Discovery of 3-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrazin derivatives as SARS-CoV-2 main protease inhibitors through virtual screening and biological evaluation.

Xiaodong Dou, Qi Sun, Yameng Liu, Yangbin Lu, Caifang Zhang, Guofeng Xu, Yue Xu, Tongyu Huo, Xinyi Zhao, Lingyu Su, Yihong Xing, Luhua Lai, and Ning Jiao .

Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2023. 97: p. 129547 . [Html]


Discretization and index-robust error analysis for constrained high-index saddle dynamics on the high-dimensional sphere.

Lei Zhang, Pingwen Zhang, and Xiangcheng Zheng .

Sci China Math, 2023. [Html]


Dissecting and improving gene regulatory network inference using single-cell transcriptome data.

Lingfeng Xue, Yan Wu, and Yihan Lin .

Genome Res, 2023. 33(9): p. 1609-1621 . [Html]


DNA polymerase POLD1 promotes proliferation and metastasis of bladder cancer by stabilizing MYC.

Yejinpeng Wang, Lingao Ju, Gang Wang, Kaiyu Qian, Wan Jin, Mingxing Li, Jingtian Yu, Yiliang Shi, Yongzhi Wang, Yi Zhang, Yu Xiao, and Xinghuan Wang .

Nat Commun, 2023. 14(1). [Html]


Dual-omics reveals temporal differences in acute sympathetic stress-induced cardiac inflammation following α1 and β-adrenergic receptors activation.

Di Zhang, Ming-ming Zhao, Ji-min Wu, Rui Wang, Gang Xue, Yan-bo Xue, Ji-qi Shao, You-yi Zhang, Er-dan Dong, Zhi-yuan Li, and Han Xiao .

Acta Pharmacol Sin, 2023. 44(7): p. 1350-1365 . [Html]


Dynamical modelling of viral infection and cooperative immune protection in COVID-19 patients.

Zhengqing Zhou, Dianjie Li, Ziheng Zhao, Shuyu Shi, Jianghua Wu, Jianwei Li, Jingpeng Zhang, Ke Gui, Yu Zhang, Qi Ouyang, Heng Mei, Yu Hu, and Fangting Li .

Plos Comput Biol, 2023. 19(9). [Html]


Exploring the Alternative Conformation of a Known Protein Structure Based on Contact Map Prediction.

Jiaxuan Li, Lei Wang, Zefeng Zhu, and Chen Song .

J Chem Inf Model, 2023. [Html]


Free energy dissipation enhances spatial accuracy and robustness of self-positioned Turing pattern in small biochemical systems.

Dongliang Zhang, Chenghao Zhang, Ouyang Qi, and Yuhai Tu .

J R Soc Interface, 2023. 20(204). [Html]


Hierarchical graph transformer with contrastive learning for protein function prediction.

Zhonghui Gu, Xiao Luo, Jiaxiao Chen, Minghua Deng, and Luhua Lai .

Bioinformatics, 2023. 39(7). [Html]


Hierarchies of critical points of a Landau-de Gennes free energy on three-dimensional cuboids.

Baoming Shi, Yucen Han, Jianyuan Yin, Apala Majumdar, and Lei Zhang .

Nonlinearity, 2023. 36(5): p. 2631-2654 . [Html]


How protein topology controls allosteric regulations.

Juan Xie, Gaoxiang Pan, Yibo Li, and Luhua Lai .

J Chem Phys, 2023. 158(10). [Html]


Human PBMC scRNA-seq-based aging clocks reveal ribosome to inflammation balance as a single-cell aging hallmark and super longevity.

Hongming Zhu, Jiawei Chen, Kangping Liu, Lei Gao, Haiyan Wu, Liangliang Ma, Jieru Zhou, Zhongmin Liu, and Jing-Dong J. Han .

Sci Adv, 2023. 9(26). [Html]


MorphoSim: an efficient and scalable phase-field framework for accurately simulating multicellular morphologies.

Xiangyu Kuang, Guoye Guan, Chao Tang, and Lei Zhang .

Npj Syst Biol Appl, 2023. 9(1). [Html]


Implications of differential size-scaling of cell-cycle regulators on cell size homeostasis.

Xiangrui Ji, and Jie Lin .

Plos Comput Biol, 2023. 19(7). [Html]


Indissoluble biomolecular condensates via elasticity.

Lingyu Meng, and Jie Lin .

Phys Rev Res, 2023. 5(1). [Html]


Knowledge-guided data mining on the standardized architecture of NRPS: Subtypes, novel motifs, and sequence entanglements.

Ruolin He, Jinyu Zhang, Yuanzhe Shao, Shaohua Gu, Chen Song, Long Qian, Wen-Bing Yin, and Zhiyuan Li .

Plos Comput Biol, 2023. 19(5). [Html]


Live imaging of Arabidopsis shoot primordia via a confocal laser scanning microscope.

Ziyuan Peng, Yuling Jiao, and Ying Wang .

Star Protoc, 2023. 4(2). [Html]


LncRNAs: the missing link to senescence nuclear architecture.

Jing-Dong J. Han .

Trends Biochem Sci, 2023. 48(7): p. 618-628 . [Html]


Mathematical and Numerical Analysis to Shrinking-Dimer Saddle Dynamics with Local Lipschitz Conditions.

Lei Zhang, Pingwen Zhang, and Xiangcheng Zheng .

Csiam T Appl Math, 2023. 4(1): p. 157-176 . [Html]


Mechanism of Calcium Permeation in a Glutamate Receptor Ion Channel.

Florian Karl Schackert, Johann Biedermann, Saeid Abdolvand, Sonja Minniberger, Chen Song, Andrew J. R. Plested, Paolo Carloni, and Han Sun .

J Chem Inf Model, 2023. [Html]


Melatonin inhibits bladder tumorigenesis by suppressing PPARγ/ENO1-mediated glycolysis.

Dexin Shen, Zhao Deng, Wei Liu, Fenfang Zhou, Yayun Fang, Danni Shan, Gang Wang, Kaiyu Qian, Mengxue Yu, Yi Zhang, Lingao Ju, Yu Xiao, and Xinghuan Wang .

Cell Death Dis, 2023. 14(4). [Html]


miDruglikeness: Subdivisional Drug-Likeness Prediction Models Using Active Ensemble Learning Strategies.

Chenjing Cai, Haoyu Lin, Hongyi Wang, Youjun Xu, Qi Ouyang, Luhua Lai, and Jianfeng Pei .

Biomolecules, 2023. 13(1). [Html]


Mobile and Self-Sustained Data Storage in an Extremophile Genomic DNA.

Fajia Sun, Yiming Dong, Ming Ni, Zhi Ping, Yuhui Sun, Qi Ouyang, and Long Qian .

Adv Sci, 2023. 10(10). [Html]


A model-free shrinking-dimer saddle dynamics for finding saddle point and solution landscape.

Lei Zhang, Pingwen Zhang, and Xiangcheng Zheng .

Jpn J Ind Appl Math, 2023. [Html]


Molecular mechanism for activation of the 26S proteasome by ZFAND5.

Donghoon Lee, Yanan Zhu, Louis Colson, Xiaorong Wang, Siyi Chen, Emre Tkacik, Lan Huang, Qi Ouyang, Alfred L. Goldberg, and Ying Lu .

Mol Cell, 2023. 83(16). [Html]


Moment-based space-variant Shack-Hartmann wavefront reconstruction.

Fan Feng, Chen Liang, Dongdong Chen, Ke Du, Runjia Yang, Chang Lu, Shumin Chen, Wenting He, Pingyong Xu, Liangyi Chen, Louis Tao, and Heng Mao .

Opt Commun, 2023. 540. [Html]


Morphogenesis of leaves: from initiation to the production of diverse shapes.

Ziyuan Peng, Yuling Jiao, and Ying Wang .

Biochem Soc T, 2023. [Html]


Multi-band oscillations emerge from a simple spiking network.

Tianyi Wu, Yuhang Cai, Ruilin Zhang, Zhongyi Wang, Louis Tao, and Zhuocheng Xiao .

Chaos, 2023. 33(4). [Html]


Multi-omics analyses with stool-type stratification in patient cohorts and Blautia identification as a potential bacterial modulator in T2DM.

Qian Guo, Zezheng Gao, Linhua Zhao, Han Wang, Zhen Luo, Doris Vandeputte, Lisha He, Mo Li, Sha Di, Yanwen Liu, Jiaheng Hou, Xiaoqing Jiang, Huaiqiu Zhu, and Xiaolin Tong .

Diabetes, 2023. [Html]


Multifunctional immunotherapeutic gel prevented postoperative recurrence of hepatocellular carcinoma.

Yurong Hu, Lixiao Chen, Mengkang Liu, Zijun Ma, Chenyang Zhou, Zhiwei Yao, Shuhao Zhang, Chengzhi Song, Zhihao Wang, Xiali Zhu, Mingsan Miao, Shaofeng Duan, and Shengnan Huang .

Chem Eng J, 2023. 457: p. 141124 . [Html]


The multiple activations in budding yeast S-phase checkpoint are Poisson processes.

Xin Gao, Peijie Zhou, and Fangting Li .

Pnas Nexus, 2023. 2(11): p. pgad342 . [Html]


Nanoscale one-dimensional close packing of interfacial alkali ions driven by water-mediated attraction.

Ye Tian, Yizhi Song, Yijie Xia, Jiani Hong, Yupeng Huang, Runze Ma, Sifan You, Dong Guan, Duanyun Cao, Mengze Zhao, Ji Chen, Chen Song, Kaihui Liu, Limei Xu, Yiqin Gao, Enge Wang, and Ying Jiang .

Nat Nanotechnol, 2023. [Html]


NFAT and NF-KB dynamically co-regulate TCR and CAR signaling responses in human T cells.

Wen Huang, Wei Lin, Baoqiang Chen, Jianhan Zhang, Peifen Gao, Yingying Fan, Yihan Lin, and Ping Wei .

Cell Rep, 2023. 42(7). [Html]


A NR2E1-interacting peptide of LSD1 inhibits the proliferation of brain tumour initiating cells.

Rong Hu, Umar Farook Shahul Hameed, Xiang Sun, Balakrishnan Shenbaga Moorthy, Wen Zhang, Philip D. Jeffrey, Li Zhou, Xin Ma, Fangjin Chen, Jianfeng Pei, Pankaj K. Giri, Yonggao Mou, Kunchithapadam Swaminathan, and Ping Yuan .

Cell Proliferation, 2023. 56(1): p. e13350 . [Html]


Nuclear lamina erosion-induced resurrection of endogenous retroviruses underlies neuronal aging.

Hui Zhang, Jiaming Li, Yang Yu, Jie Ren, Qiang Liu, Zhaoshi Bao, Shuhui Sun, Xiaoqian Liu, Shuai Ma, Zunpeng Liu, Kaowen Yan, Zeming Wu, Yanling Fan, Xiaoyan Sun, Yixin Zhang, Qianzhao Ji, Fang Cheng, Peng-Hu Wei, Xibo Ma, Shiqiang Zhang, Zhengwei Xie, Yuyu Niu, Yan-Jiang Wang, Jing-Dong J. Han, Tao Jiang, Guoguang Zhao, Weizhi Ji, Juan Carlos Izpisua Belmonte, Si Wang, Jing Qu, Weiqi Zhang, and Guang-Hui Liu .

Cell Rep, 2023. 42(6): p. 112593 . [Html]


A Parallelable 3D Microfluidic Chip for Circulating-Tumor-Cell Capture at Ultra-High Throughput and Wide Flow Rate Range.

Jialin Shi, Jian Xu, Yaojun Yu, Chengyuan Wu, Jiangnan Chen, Shuangshuang Li, Qi Ouyang, Wei Yang, and Chunxiong Luo .

Adv Nanobiomed Res, 2023. 3(5): p. 2200140 . [Html]


Pectolinarigenin inhibits bladder urothelial carcinoma cell proliferation by regulating DNA damage/autophagy pathways.

Zhao Deng, Dexin Shen, Mengxue Yu, Fenfang Zhou, Danni Shan, Yayun Fang, Wan Jin, Kaiyu Qian, Shenjuan Li, Gang Wang, Yi Zhang, Lingao Ju, Yu Xiao, and Xinghuan Wang .

Cell Death Discov, 2023. 9(1): p. 214 . [Html]


Photoaffinity labeling coupled with proteomics identify PDI-ADAM17 module is targeted by (−)-vinigrol to induce TNFR1 shedding and ameliorate rheumatoid arthritis in mice.

Yinhua Zhu, Lu Wang, Jing Li, Yuan Zhao, Xuerong Yu, Ping Liu, Xiaobing Deng, Jingjing Liu, Fan Yang, Yini Zhang, Jiaojiao Yu, Luhua Lai, Chu Wang, Zhanguo Li, Lei Wang, and Tuoping Luo .

Cell Chemical Biology, 2023. [Html]


Plant Nuclei Isolation for Single-Nucleus RNA Sequencing.

Xu Xin, Fei Du, and Yuling Jiao .

Methods Mol Biol, 2023. 2686: p. 307-311 . [Html]


Plant-on-chip: Core morphogenesis processes in the tiny plant Wolffia australiana.

Feng Li, Jing-Jing Yang, Zong-Yi Sun, Lei Wang, Le-Yao Qi, Sina A, Yi-Qun Liu, Hong-Mei Zhang, Lei-Fan Dang, Shu-Jing Wang, Chun-Xiong Luo, Wei-Feng Nian, Seth O’Conner, Long-Zhen Ju, Wei-Peng Quan, Xiao-Kang Li, Chao Wang, De-Peng Wang, Han-Li You, Zhu-Kuan Cheng, Jia Yan, Fu-Chou Tang, De-Chang Yang, Chu-Wei Xia, Ge Gao, Yan Wang, Bao-Cai Zhang, Yi-Hua Zhou, Xing Guo, Sun-Huan Xiang, Huan Liu, Tian-Bo Peng, Xiao-Dong Su, Yong Chen, Qi Ouyang, Dong-Hui Wang, Da-Ming Zhang, Zhi-Hong Xu, Hong-Wei Hou, Shu-Nong Bai, and Ling Li .

Pnas Nexus, 2023. 2(5): p. pgad141 . [Html]


Precise programming of multigene expression stoichiometry in mammalian cells by a modular and programmable transcriptional system.

Chenrui Qin, Yanhui Xiang, Jie Liu, Ruilin Zhang, Ziming Liu, Tingting Li, Zhi Sun, Xiaoyi Ouyang, Yeqing Zong, Haoqian M. Zhang, Qi Ouyang, Long Qian, and Chunbo Lou .

Nat Commun, 2023. 14(1): p. 1500 . [Html]


ProtRAP: Predicting Lipid Accessibility Together with Solvent Accessibility of Proteins in One Run.

Kai Kang, Lei Wang, and Chen Song .

J Chem Inf Model, 2023. 63(3): p. 1058-1065 . [Html]


Putting scaling laws on a physical foundation.

Yiyang Ye, and Jie Lin .

Elife, 2023. 12. [Html]


QuoteTarget: A sequence-based transformer protein language model to identify potentially druggable protein targets.

Jiaxiao Chen, Zhonghui Gu, Youjun Xu, Minghua Deng, Luhua Lai, and Jianfeng Pei .

Protein Sci, 2023. 32(2). [Html]


Rational drug design targeting intrinsically disordered proteins.

Hanping Wang, Ruoyao Xiong, and Luhua Lai .

Wires Comput Mol Sci, 2023. [Html]


Red blood cell membrane-coated functionalized Au nanocage as a biomimetic platform for improved MicroRNA delivery in hepatocellular carcinoma.

Shengnan Huang, Chengzhi Song, Jinxin Miao, Xiali Zhu, Yongyan Jia, Yafei Liu, Dongjun Fu, Benyi Li, Mingsan Miao, Shaofeng Duan, Zhenzhong Zhang, and Yurong Hu .

Int J Pharmaceut, 2023. 642: p. 123044 . [Html]


Regulating polystyrene glass transition temperature by varying the hydration levels of aromatic ring/Li+ interaction.

Sze Yuet Chin, Yunpeng Lu, Weishuai Di, Kai Ye, Zihan Li, Chenlu He, Yi Cao, Chun Tang, and Kai Xue .

Physical Chemistry Chemical Physics, 2023. 25(44): p. 30223-30227 . [Html]


The regulatory mechanism of the yeast osmoresponse under different glucose concentrations.

Wenting Shen, Ziqing Gao, Kaiyue Chen, Alusi Zhao, Qi Ouyang, and Chunxiong Luo .

Iscience, 2023. 26(1). [Html]


Sampling-based Bayesian inference in recurrent circuits of stochastic spiking neurons.

Wenhao Zhang, Si Wu, Krešimir Josic, and Brent Doiron .

Nat Commun, 2023. 14(1): p. 7074 . [Html]


scEMAIL: Universal and Source-free Annotation Method for scRNA-seq Data with Novel Cell-type Perception.

Hui Wan, Liang Chen, and Minghua Deng .

Genom Proteom Bioinf, 2023. 20(5): p. 939-958 . [Html]


SCG10 is required for peripheral axon maintenance and regeneration in mice.

Yuanjun Li, Yonglu Tian, Xiayuhe Pei, Pengli Zheng, Linqing Miao, Lingjun Li, Chunxiong Luo, Peixun Zhang, Baoguo Jiang, Junlin Teng, Ning Huang, and Jianguo Chen .

J Cell Sci, 2023. 136(12): p. jcs260490 . [Html]


scGAD: a new task and end-to-end framework for generalized cell type annotation and discovery.

Yuyao Zhai, Liang Chen, and Minghua Deng .

Brief Bioinform, 2023. 24(2). [Html]


Sialylated IgG in epithelial cancers inhibits antitumor function of T cells via Siglec-7.

Tianrui Fan, Qinyuan Liao, Yang Zhao, Hui Dai, Shiyu Song, Tianhui He, Zihan Wang, Jing Huang, Zexian Zeng, Hongyan Guo, Haizeng Zhang, and Xiaoyan Qiu .

Cancer Science, 2023. 114(2): p. 370-383 . [Html]


Siderophore-mediated iron partition promotes dynamical coexistence between cooperators and cheaters.

Jiqi Shao, Nan Rong, Zhenchao Wu, Shaohua Gu, Beibei Liu, Ning Shen, and Zhiyuan Li .

Iscience, 2023. 26(9). [Html]


A single photoreceptor splits perception and entrainment by cotransmission.

Na Xiao, Shuang Xu, Ze-Kai Li, Min Tang, Renbo Mao, Tian Yang, Si-Xing Ma, Peng-Hao Wang, Meng-Tong Li, Ajay Sunilkumar, François Rouyer, Li-Hui Cao, and Dong-Gen Luo .

Nature, 2023. 623(7987): p. 562-570 . [Html]


Single-cell assignment using multiple-adversarial domain adaptation network with large-scale references.

Pengfei Ren, Xiaoying Shi, Zhiguang Yu, Xin Dong, Xuanxin Ding, Jin Wang, Liangdong Sun, Yilv Yan, Junjie Hu, Peng Zhang, Qianming Chen, Jing Zhang, Taiwen Li, and Chenfei Wang .

Cell Rep Methods, 2023. 3(9): p. 100577 . [Html]


Single-Molecule Imaging of the Phase Separation-Modulated DNA Compaction to Study Transcriptional Repression.

Linyu Zuo, Luhua Lai, and Zhi Qi .

Methods Mol Biol, 2023. 2563: p. 215-223 . [Html]


Small molecules in regulating protein phase separation.

Siyang Li, Yanyan Wang, and Luhua Lai .

Acta Bioch Bioph Sin, 2023. 55(7): p. 1075-1083 . [Html]


Spatial Reconstruction of Oligo and Single Cells by De Novo Coalescent Embedding of Transcriptomic Networks.

Yuxuan Zhao, Shiqiang Zhang, Jian Xu, Yangyang Yu, Guangdun Peng, Carlo V. Cannistraci, and Jing Dong J. Han .

Adv Sci, 2023. 10(20). [Html]


A Spatially Programmable DNA Nanorobot Arm to Modulate Anisotropic Gold Nanoparticle Assembly by Enzymatic Excision.

Jing Yang, Yuan Liang, Xiang Li, Yongpeng Zhang, Long Qian, Yonggang Ke, and Cheng Zhang .

Angew Chem Int Edit, 2023. 62(43). [Html]


Specific pupylation as IDEntity reporter (SPIDER) for the identification of protein-biomolecule interactions.

He-Wei Jiang, Hong Chen, Yun-Xiao Zheng, Xue-Ning Wang, Qingfeng Meng, Jin Xie, Jiong Zhang, ChangSheng Zhang, Zhao-Wei Xu, Zi-Qing Chen, Lei Wang, Wei-Sha Kong, Kuan Zhou, Ming-Liang Ma, Hai-Nan Zhang, Shu-Juan Guo, Jun-Biao Xue, Jing-Li Hou, Zhe-Yi Liu, Wen-Xue Niu, Fang-Jun Wang, Tao Wang, Wei Li, Rui-Na Wang, Yong-Jun Dang, Daniel M. Czajkowsky, JianFeng Pei, Jia-Jia Dong, and Sheng-Ce Tao .

Science China Life Sciences, 2023. 66(8): p. 1869-1887 . [Html]


Spectral deferred correction method for Landau-Brazovskii model with convex splitting technique.

Donghang Zhang, and Lei Zhang .

J Comput Phys, 2023. 491. [Html]


ssDNA accessibility of Rad51 is regulated by orchestrating multiple RPA dynamics.

Jiawei Ding, Xiangting Li, Jiangchuan Shen, Yiling Zhao, Shuchen Zhong, Luhua Lai, Hengyao Niu, and Zhi Qi .

Nat Commun, 2023. 14(1). [Html]


Stem Cell Basis of Shoot Branching.

Tingting Yang, Yuling Jiao, and Ying Wang .

Plant Cell Physiol, 2023. 64(3): p. 291-296 . [Html]


Stochastic Gradient Descent Introduces an Effective Landscape-Dependent Regularization Favoring Flat Solutions.

Ning Yang, Chao Tang, and Yuhai Tu .

Phys Rev Lett, 2023. 130(23). [Html]


Structural basis for human Ca(v)1.2 inhibition by multiple drugs and the neurotoxin calciseptine.

Shuai Gao, Xia Yao, Jiaofeng Chen, Gaoxingyu Huang, Xiao Fan, Lingfeng Xue, Zhangqiang Li, Tong Wu, Yupeng Zheng, Jian Huang, Xueqin Jin, Yan Wang, Zhifei Wang, Yong Yu, Lei Liu, Xiaojing Pan, Chen Song, and Ning Yan .

Cell, 2023. 186(24): p. 5363-5374 e5316 . [Html]


Structural basis of SecA-mediated protein translocation.

Linlin Dong, Song Yang, Jingxia Chen, Xiaofei Wu, Dongjie Sun, Chen Song, and Long Li .

P Natl Acad Sci USA, 2023. 120(2). [Html]


Structure and function of distal and subdistal appendages of the mother centriole.

Dandan Ma, Fulin Wang, Junlin Teng, Ning Huang, and Jianguo Chen .

J Cell Sci, 2023. 136(3). [Html]


Structure of the Spring Viraemia of Carp Virus Ribonucleoprotein Complex Reveals Its Assembly Mechanism and Application in Antiviral Drug Screening.

Zhao-Xi Wang, Bing Liu, Tian Yang, Daqi Yu, Chu Zhang, Liming Zheng, Jin Xie, Bin Liu, Mengxi Liu, Hailin Peng, Luhua Lai, Qi Ouyang, Songying Ouyang, and Yong-An Zhang .

J Virol, 2023. 97(4): p. e01829-01822 . [Html]


The ticking of aging clocks.

Jing Dong J. Han .

Trends Endocrinol Metab, 2023. [Html]


The Topological Characteristics of Biological Ratio-Sensing Networks.

Xinmao Chen, Tianze Wang, Ying Guan, Qi Ouyang, Chunbo Lou, and Long Qian .

Life-Basel, 2023. 13(2). [Html]


Toward atomistic models of intact severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 via Martini coarse-grained molecular dynamics simulations.

Dali Wang, Jiaxuan Li, Lei Wang, Yipeng Cao, Bo Kang, Xiangfei Meng, Sai Li, and Chen Song .

Quant Biol, 2023. [Html]


Toward In Silico Design of Protein-Protein Interaction Stabilizers.

Jintao Zhu, Luhua Lai, and Jianfeng Pei .

ACS Cent Sci, 2023. 9(5): p. 861-863 . [Html]


Towards Plant Synthetic Genomics.

Yuling Jiao, and Ying Wang .

Biodes Res, 2023. 5: p. 0020 . [Html]


TRAIP suppresses bladder cancer progression by catalyzing K48-linked polyubiquitination of MYC.

Jingtian Yu, Mingxing Li, Lingao Ju, Fenfang Zhou, Yejinpeng Wang, Yi Zhang, Renjie Zhang, Wenzhi Du, Ruoyu Huang, Kaiyu Qian, Gang Wang, Yu Xiao, and Xinghuan Wang .

Oncogene, 2023. [Html]


Transformer for one stop interpretable cell type annotation.

Jiawei Chen, Hao Xu, Wanyu Tao, Zhaoxiong Chen, Yuxuan Zhao, and Jing Dong J. Han .

Nat Commun, 2023. 14(1). [Html]


Triticeae crop genome biology: an endless frontier.

Zhaoxu Gao, Jianxin Bian, Fei Lu, Yuling Jiao, and Hang He .

Front Plant Sci, 2023. 14. [Html]


Tumor aerobic glycolysis confers immune evasion through modulating sensitivity to T cell-mediated bystander killing via TNF-alpha.

Lijian Wu, Yiteng Jin, Xi Zhao, Kaiyang Tang, Yaoning Zhao, Linjie Tong, Xuerong Yu, Ke Xiong, Ce Luo, Jiajun Zhu, Fubing Wang, Zexian Zeng, and Deng Pan .

Cell Metab, 2023. 35(9): p. 1580-1596 e1589 . [Html]


Visual information processing through the interplay between fine and coarse signal pathways.

Xiaolong Zou, Zilong Ji, Tianqiu Zhang, Tiejun Huang, and Si Wu .

Neural Networks, 2023. 166: p. 692-703 . [Html]


Visualizing single-molecule conformational transition and binding dynamics of intrinsically disordered proteins.

Wenzhe Liu, Limin Chen, Dongbao Yin, Zhiheng Yang, Jianfei Feng, Qi Sun, Luhua Lai, and Xuefeng Guo .

Nat Commun, 2023. 14(1). [Html]


When Super-Resolution Microscopy Meets Microfluidics: Enhanced Biological Imaging and Analysis with Unprecedented Resolution.

Wei Yang, Lei Hou, and Chunxiong Luo .

Small, 2023. 19(23). [Html]