2018年发表论文

 

Rtt105 functions as a chaperone for replication protein A to preserve genome stability.

Shuqi Li,Zhiyun Xu,Jiawei Xu,Linyu Zuo,Chuanhe Yu,Pu Zheng,Haiyun Gan,Xuezheng Wang,Longtu Li,Sushma Sharma,Andrei Chabes,Di Li,Sheng Wang,Sihao Zheng,Jinbao Li,Xuefeng Chen,Yujie Sun,Dongyi Xu,Junhong Han,Kuiming Chan,Zhi Qi,Jianxun Feng,Qing Li.

Embo Journal, 2018. 37(17). [Html]

 

Structure of the mechanosensitive OSCA channels.

Mingfeng Zhang,Dali Wang,Yunlu Kang,Jing-Xiang Wu,Fuqiang Yao,Chengfang Pan,Zhiqiang Yan,Chen Song,Lei Chen.

Nature Structural & Molecular Biology, 2018. 25(9): p. 850-+ . [Html]

 

Synthetic immunology: T-cell engineering and adoptive immunotherapy.

WenSi(司雯),ChengLi(李承),PingWei(魏平).

Synth Syst Biotechnol, 2018. 3(3): p. 179-185 . [Html]

 

Disordered linkers in multidomain allosteric proteins: Entropic effect to favor the open state or enhanced local concentration to favor the closed state?.

Maodong Li,Huaiqing Cao,Luhua Lai,Zhirong Liu.

Protein Science, 2018. 27(9): p. 1600-1610 . [Html]

 

Synthetic lethality in drug development: the dawn is coming.

Shuaishi Gao,Luhua Lai.

Future Medicinal Chemistry, 2018. 10(18): p. 2129-2132 . [Html]

 

Bi-functional biochemical networks.

Mingyue Zhang,Chao Tang.

Phys Biol, 2018. 16(1): p. 016001 . [Html]

 

M-Phase Phosphoprotein 9 regulates ciliogenesis by modulating CP110-CEP97 complex localization at the mother centriole.

Ning Huang,Donghui Zhang,Fangyuan Li,Peiyuan Chai,Song Wang,Junlin Teng,Jianguo Chen.

Nature Communications, 2018. 9. [Html]

 

Visualization of Genomic Loci in Living Cells with BiFC-TALE.

Huan Hu,Xiaojing Yang,Chao Tang.

Curr Protoc Cell Biol, 2018: p. e78 . [Html]

 

Self-Amplifying Pulsatile Protein Dynamics without Positive Feedback.

Rosa Martinez-Corral,Elba Raimundez,Yihan Lin,Michael B. Elowitz,Jordi Garcia-Ojalvo.

Cell Systems, 2018. 7(4): p. 453-+ . [Html]

 

A coupled effect of dehydration and electrostatic interactions on selective ion transport through charged nanochannels.

Mao Wang,Wenhao Shen,Siyuan Ding,Xue Wang,Zhong Wang,Yugang Wang,Feng Liu.

Nanoscale, 2018. 10(39): p. 18821-18828 . [Html]

 

Hub-organized parallel circuits of central circadian pacemaker neurons for visual photoentrainment in Drosophila.

Meng-Tong Li,Li-Hui Cao,Na Xiao,Min Tang,Bowen Deng,Tian Yang,Taishi Yoshii,Dong-Gen Luo. 

Nature Communications, 2018. 9. [Html]

 

High cost-efficient and computational gigapixel video camera based on commercial lenses and CMOS chips.

Heng Mao,Jie He,Jiazhi Zhang,Yuanchao Bai,Muyue Zhai,Haiwen Li,Xiange Wen,Rui Chen,Huizhu Jia,Louis Tao,Ming Jiang.

Applied Optics, 2018. 57(29): p. 8519-8527 . [Html]

 

Activation of Glutathione Peroxidase 4 as a Novel Anti-inflammatory Strategy.

Cong Li,Xiaobing Deng,Xiaowen Xie,Ying Liu1,José Pedro Friedmann Angeli,Luhua Lai.

Frontiers in Pharmacology, 2018. 9. [Html]

 

Singular value decomposition for the correlation of atomic fluctuations with arbitrary angle.

Miao Yu,Xiaomin Ma,Huaiqing Cao,Bin Chong,Luhua Lai,Zhirong Liu.

Proteins-Structure Function and Bioinformatics, 2018. 86(10): p. 1075-1087 . [Html]

 

A Genetically Encoded Protein Polymer for Uranyl Binding and Extraction Based on the SpyTag-SpyCatcher Chemistry.

Xiaoyu Yang,Jingyi Wei,Yuqing Wang,Changru Yang,Shijun Zhao,Cheng Li,Yiming Dong,Ke Bai,Yuexuan Li,Huaiyuan Teng,Dingyu Wang,Nayun Lyu,Jiamian Li,Xuyao Chang,Xin Ning,Qi Ouyang,Yihao Zhang,Long Qian.

Acs Synthetic Biology, 2018. 7(10): p. 2331-2339 . [Html]

 

Prediction of Human Cytochrome P450 Inhibition Using a Multitask Deep Autoencoder Neural Network.

Xiang Li,Youjun Xu,Luhua Lai,Jianfeng Pei.

Molecular Pharmaceutics, 2018. 15(10): p. 4336-4345 . [Html]

 

Structure for energy cycle: a unique status of the second law of thermodynamics for living systems.

Shunong Bai,Hao Ge,Hong Qian.

Science China-Life Sciences, 2018. 61(10): p. 1266-1273 . [Html]

 

Prediction of Drug-Likeness Using Deep Autoencoder Neural Networks.

Qiwan Hu,Mudong Feng,Luhua Lai,Jianfeng Pei.

Frontiers in Genetics, 2018. 9. [Html]

 

LncADeep: an ab initio lncRNA identification and functional annotation tool based on deep learning.

Cheng Yang,Longshu Yang,Man Zhou,Haoling Xie,Chengjiu Zhang,May D Wang,Huaiqiu Zhu.

Bioinformatics, 2018. 34(22): p. 3825-3834 . [Html]

 

Cryo-EM structures and dynamics of substrate-engaged human 26S proteasome.

Yuanchen Dong,Shuwen Zhang,Zhaolong Wu,Xuemei Li,Wei Li Wang,Yanan Zhu,Svetla Stoilova-McPhie,Ying Lu,Daniel Finley,Youdong Mao.

Nature, 2018. [Html]

 

An autoimmune disease variant of IgG1 modulates B cell activation and differentiation.

Xiangjun Chen,Xiaolin Sun,Wei Yang,Bing Yang,Xiaozhen Zhao,Shuting Chen,Lili He,Hui Chen,Changmei Yang,Le Xiao,Zai Chang,Jianping Guo,Jing He,Fuping Zhang,Fang Zheng,Zhibin Hu,Zhiyong Yang,Jizhong Lou,Wenjie Zheng,Hai Qi,Chenqi Xu,Hong Zhang,Hongying Shan,Xu-jie Zhou,Qingwen Wang,Yi Shi,Luhua Lai,Zhanguo Li,Wanli Liu.

Science, 2018. 362(6415): p. 700-+ . [Html]

 

Modeling craniofacial development reveals spatiotemporal constraints on robust patterning of the mandibular arch.

Meinecke, L., et al. .

Plos Computational Biology, 2018. 14(11). [Html]

 

RaptorX-Angle: real-value prediction of protein backbone dihedral angles through a hybrid method of clustering and deep learning.

Yujuan Gao,Sheng Wang,Minghua Deng,Jinbo Xu.

BMC Bioinformatics, 2018. 19(Suppl 4): p. 100 . [Html]

 

Early-warning signals of critical transition: Effect of extrinsic noise.

Qin, S.S. and C. Tang .

Physical Review E, 2018. 97(3). [Html]

 

Parameter sensitivity analysis for a stochastic model of mitochondrial apoptosis pathway.

Chen, X.L., et al. .

Plos One, 2018. 13(6). [Html]

 

Landscape reveals critical network structures for sharpening gene expression boundaries.

Li, C.H., L. Zhang, and Q. Nie .

Bmc Systems Biology, 2018. 12. [Html]

 

Molecular mechanism of 15-lipoxygenase allosteric activation and inhibition.

Hu Meng,Ziwei Dai,Weilin Zhang,Ying Liu,Luhua Lai.

Physical Chemistry Chemical Physics, 2018. 20(21): p. 14785-14795 . [Html]

 

Computational Chemical Synthesis Analysis and Pathway Design.

Feng, F., L.H. Lai, and J.F. Pei .

Frontiers in Chemistry, 2018. 6. [Html]

 

Low Cell-Matrix Adhesion Reveals Two Subtypes of Human Pluripotent Stem Cells.

Leqian Yu,Junjun Li,Jiayin Hong,Yasuhiro Takashima,Nanae Fujimoto,Minako Nakajima,Akihisa Yamamoto,Xiaofeng Dong,Yujiao Dang,Yu Hou,Wei Yang,Itsunari Minami,Keisuke Okita,Motomu Tanaka,Chunxiong Luo,Fuchou Tang,Yong Chen,Chao Tang,Hidetoshi Kotera,Li Liu.

Stem Cell Reports, 2018. 11(1): p. 142-156 . [Html]

 

Single-Cell RNA-Seq Reveals Dynamic Early Embryonic-like Programs during Chemical Reprogramming.

Ting Zhao,Yao Fu,Jialiang Zhu,Yifang Liu,Qian Zhang,Zexuan Yi,Shi Chen,Zhonggang Jiao,Xiaochan Xu,Junquan Xu,Shuguang Duo,Yun Bai,Chao Tang,Cheng Li,Hongkui Deng.

Cell Stem Cell, 2018. 23(1): p. 31-+ . [Html]

 

CavityPlus: a web server for protein cavity detection with pharmacophore modelling, allosteric site identification and covalent ligand binding ability prediction.

Youjun Xu,Shiwei Wang,Qiwan Hu,Shuaishi Gao,Xiaomin Ma,Weilin Zhang,Yihang Shen,Fangjin Chen,Luhua Lai,Jianfeng Pei.

Nucleic Acids Research, 2018. 46(W1): p. W374-W379 . [Html]

 

Feedback from Lateral Organs Controls Shoot Apical Meristem Growth by Modulating Auxin Transport.

Bihai Shi,Xiaolu Guo,Ying Wang,Yuanyuan Xiong,Jin Wang,Ken-ichiro Hayashi,Jinzhi Lei,Lei Zhang,Yuling Jiao.

Developmental Cell, 2018. 44(2): p. 204-+ . [Html]

 

Carboxylate-Selective Chemical Cross-Linkers for Mass Spectrometric Analysis of Protein Structures.

Xiaoyun Zhang,Jian-Hua Wang,Dan Tan,Qiang Li,Maodong Li,Zhou Gong,Chun Tang,Zhirong Liu Meng-Qiu Dong,Xiaoguang Lei.

Analytical Chemistry, 2018. 90(2): p. 1195-1201 . [Html]

 

Switching of the substrate specificity of protein tyrosine phosphatase N12 by cyclin-dependent kinase 2 phosphorylation orchestrating 2 oncogenic pathways.

Hui Li,Duxiao Yang,Shanglei Ning,Yinghui Xu,Fan Yang,Rusha Yin,Taihu Feng,Shouqing Han,Lu Guo,Pengju Zhang,Wenjie Qu,Renbo Guo,Chen Song,Peng Xiao,Chengjun Zhou,Zhigang Xu,Jin‐Peng Sun,Xiao Yu.

Faseb Journal, 2018. 32(1): p. 73-82 . [Html]

 

Molecular Time Sharing through Dynamic Pulsing in Single Cells.

Jin Park,Marta Dies,Yihan Lin,Sahand Hormoz,Stephanie E. Smith-Unna,Sofia Quinodoz,María Jesús Hernández-Jiménez,Jordi Garcia-Ojalvo,James C.W. Locke,Michael B. Elowitz.

Cell Systems, 2018. 6(2): p. 216-+ . [Html]

 

Nanog induced intermediate state in regulating stem cell differentiation and reprogramming.

Yu, P.J., et al. .

Bmc Systems Biology, 2018. 12. [Html]

 

Network Motifs Capable of Decoding Transcription Factor Dynamics.

Zongmao Gao,Siheng Chen,Shanshan Qin,Chao Tang.

Sci Rep, 2018. 8(1): p. 3594 . [Html]

 

Quantum Chemical Examination of the Sequential Halogen Incorporation Scheme for the Modeling of Speciation of I/Br/Cl-Containing Trihalomethanes.

Chenyang Zhang,Maodong Li,Xuze Han,Mingquan Yan.

Environmental Science & Technology, 2018. 52(4): p. 2162-2169 . [Html]

 

Folding DNA into a Lipid-Conjugated Nanobarrel for Controlled Reconstitution of Membrane Proteins.

Yuanchen Dong,Shuobing Chen,Shijian Zhang,Joseph Sodroski,Zhongqiang Yang,Dongsheng Liu,Youdong Mao.

Angewandte Chemie-International Edition, 2018. 57(8): p. 2072-+ . [Html]

 

Ultrafast ion sieving using nanoporous polymeric membranes.

Wang, P.F., et al. .

Nature Communications, 2018. 9. [Html]

 

Genome-scale fluxes predicted under the guidance of enzyme abundance using a novel hyper-cube shrink algorithm.

Zhengwei Xie,Tianyu Zhang,Qi Ouyang.

Bioinformatics, 2018. 34(3): p. 502-510 . [Html]

 

A novel allosteric inhibitor that prevents IKKbeta activation.

Hongbo Liu, Hao Liang,Hu Meng,Xiaobing Deng,Xiaoling Zhang,Luhua Lai.

Medchemcomm, 2018. 9(2): p. 239-243 . [Html]

 

Mutual Information and Information Gating in Synfire Chains.

Xiao, Z.C., et al. .

Entropy, 2018. 20(2). [Html]

 

Non-equilibrium and stochasticity influence the activation process of the yeast DNA damage pathway.

Jin, C.Z., X.D. Yan, and F.T. Li .

Science China-Physics Mechanics & Astronomy, 2018. 61(2). [Html]

 

Dissecting the regulation and function of ATP at the single-cell level.

Jianhan Zhang,Xu Han,Yihan Lin.

PLoS Biol, 2018. 16(12): p. e3000095 . [Html]

 

CCDC102B functions in centrosome linker assembly and centrosome cohesion.

Yuqing Xia,Ning Huang,Zhiquan Chen,Fangyuan Li,Guiliang Fan,Dandan Ma,Jianguo Chen,Junlin Teng.

J Cell Sci, 2018. 131(23). [Html]

 

A comprehensive ensemble model for comparing the allosteric effect of ordered and disordered proteins.

Luhao Zhang,Maodong Li,Zhirong Liu.

PLoS Comput Biol, 2018. 14(12): p. e1006393 . [Html]

 

pH dependent membrane binding of the Solanum tuberosum plant specific insert: An in silico study.

John H.Dupuis,Hua Yu,Mona Habibi,Xubiao Peng,Steven S.Plotkin,Shenlin Wang,Chen Song,Rickey Y.Yada.

Biochimica Et Biophysica Acta-Biomembranes, 2018. 1860(12): p. 2608-2618 . [Html]

 

A systematic study of the determinants of protein abundance memory in cell lineage.

Zongmao Gao,Haoyuan Sun,Shanshan Qin,Xiaojing Yang,Chao Tang.

Science Bulletin, 2018. 63(16): p. 1051-1058 . [Html]

 

The effect of Mn/Ni on thermodynamic properties of critical nucleus in Fe-Cu-Mn (Ni) ternary alloys.

Boyan Li,Lei Zhang,Chengliang Li,Qiulin Li,Jun Chen,Guogang Shu,Yuqing Weng,Ben Xu,Shenyang Hu,Wei Liu.

Journal of Nuclear Materials, 2018. 507: p. 59-67 . [Html]

 

Temporal multiplexing of the scientific grade camera for hyper-frame-rate imaging.

Muyue Zhai,Haiwen Li,Jiazhi Zhang,Louis Tao,Shanshan Wang,Heng Mao.

Optics Express, 2018. 26(16): p. 20813-20822 . [Html]

 

Engineering of a genetic circuit with regulatable multistability.

Tingting Li,Yiming Dong,Xuanqi Zhang,Xiangyu Ji,Chunxiong Luo,Chunbo Lou,Haoqian M. Zhang,Qi Ouyang.

Integrative Biology, 2018. 10(8): p. 474-482 . [Html]

 

DNA damage triggers tubular endoplasmic reticulum extension to promote apoptosis by facilitating ER-mitochondria signaling.

Pengli Zheng,Qingzhou Chen,Xiaoyu Tian,Nannan Qian,Peiyuan Chai,Bing Liu,Junjie Hu,Craig Blackstone,Desheng Zhu,Junlin Teng,Jianguo Chen.

Cell Research, 2018. 28(8): p. 833-854 . [Html]

 

Elastic constants of stressed and unstressed materials in the phase-field crystal model.

Wang, Z.L., Z.F. Huang, and Z.R. Liu .

Physical Review B, 2018. 97(14). [Html]

 

The evaluation of E. faecalis colonies dissolution ability of sodium hypochlorite in microenvironment by a novel device.

Xiaoqiang Sun,Shaorong Li,Shujing Wang,Chunxiong Luo,Benxiang Hou.

Biomed Microdevices, 2018. 20(2): p. 36 . [Html]

 

Structural mechanism for nucleotide-driven remodeling of the AAA-ATPase unfoldase in the activated human 26S proteasome.

Zhu, Y.A., et al. .

Nature Communications, 2018. 9. [Html]

 

Design, Synthesis, and Evaluation of Dihydrobenzo[cd] indole-6-sulfonamide as TNF-alpha Inhibitors.

Deng, X.B., et al. .

Frontiers in Chemistry, 2018. 6. [Html]

 

Identification of Serine 119 as an Effective Inhibitor Binding Site of M. tuberculosis Ubiquitin-like Protein Ligase PafA Using Purified Proteins and M. smegmatis.

He-Wei Jiang,Daniel M. Czajkowsky,Tao Wang,Xu-De Wang,Jia-bin Wang,Hai-Nan Zhang,Cheng-Xi Liu,Fan-Lin Wu,Xiang He,Zhao-Wei Xu,Hong Chen,Shu-Juan Guo,Yang Li,Li-Jun Bi,Jiao-Yu Deng,Jin Xie,Jian-Feng Pei,Xian-En Zhang,Sheng-Ce Tao.

Ebiomedicine, 2018. 30: p. 225-236 . [Html]

 

Case-cohort design for accelerated hazards model.

Ding, J.L., et al. .

Statistics and Its Interface, 2018. 11(4): p. 657-668 . [Html]